TECH

เทคโนโลยี GovTech ตัวช่วยบริหารจัดการภาครัฐ ลดทุจริต สร้างความโปร่งใสในการทำงาน

GovTech หรือ Government Technology หนึ่งในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของภาครัฐ ครอบคลุมบริการสาธารณะต่าง ๆ สามารถทำงานผ่านออนไลน์ได้ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเข้าถึงบริการภาครัฐแบบโปร่งใส เปิดเผย และก้าวสู่การเป็น ‘รัฐบาลดิจิทัล’ อย่างเต็มตัว อีกทั้งยังช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงทุจริตคอรรัปชันอีกทางหนึ่ง

ที่ผ่านมาในหลายประเทศที่มีการนำ GovTech มาใช้งานเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น สิงคโปร์ มีการจัดตั้งหน่วยงาน GovTech เพื่อให้บริการด้านดิจิทัลแก่ประชาชนทุกคนตามแนวทางการพัฒนาประเทศอัจฉริยะ เกิดโครงการบัญชี SingPass และ CorpPass บริการล็อกอินกลางของรัฐบาลสิงคโปร์ หรือแอปพลิเคชัน One Service ที่ประชาชนสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องถึงเทศบาลทางออนไลน์ได้ทันที

GovTech เป็นระบบที่มีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากขึ้น ทั้งการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice การใช้ระบบ e-payment เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นการดำเนินการเฉพาะหน่วยงานแต่ละหน่วยเท่านั้น อย่างไรก็ดี การใช้ GovTech ในการให้บริหารประชาชนโดยภาครัฐ ถือเป็นช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการจากภาครัฐได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมีความโปร่งใส สุจริต และสามารถตรวจสอบได้ เปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดติดไว้ที่ระบบตลอดเวลาที่มีเจ้าหน้าที่ใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดคอร์รัปชัน

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการงานของภาครัฐ ยังสอดคล้องกับที่สำนักงาน ป.ป.ช. ที่เคยระบุไว้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่า “เนื่องจากภาครัฐได้มีการแก้ไขปัญหาการติดสินบน โดยมีการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับสินบนอย่างจริงจัง รวมทั้งการพัฒนาระบบการอนุมัติ อนุญาตให้มีความโปร่งใส การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้ส่งเสริมให้มีการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการอนุมัติอนุญาตตามนโยบาย ‘Digital Government’ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลลงในระบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวในการจับตามองการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐได้ตลอดเวลา”

การใช้ระบบ GovTech ในการบริหารภาครัฐ จึงมีความจำเป็น เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้ว ภาครัฐยังใช้งบประมาณน้อยลงในการบริหารจัดการ ลดภาระค่าใช้ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบราชการดีขึ้น และสามารถตรวจสอบได้ เกิดความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ ยกระดับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งสิ่งนี้เองคือความท้าทายและโอกาสของ GovTech ที่ภาครัฐจะต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบต่อไป

Related Posts

Send this to a friend