TECH

กทปส. สนับสนุนเงินทุน 24 ล้านบาท ยกระดับ 3 กลุ่มงานวิจัย เปิดให้ลงทะเบียน – 2 ตุลาคม 66

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) โดยสำนักงาน กสทช. ประกาศสนับสนุนเงินทุนวิจัย 3 โครงการ ทั้งการประเมินผล กทปส. กิจการดาวเทียม และข่าวสารภัยพิบัติ จำนวนกว่า 24 ล้านบาท โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2566

กทปส.ประกาศกำหนดโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2565 เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมถึงให้ความสำคัญกับประโยชน์ของคลื่นความถี่ และการสื่อสารท่ามกลางภัยพิบัติทีจำเป็นกับชีวิตประชาชนผ่านความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญให้พัฒนาเครื่งมือต่าง ๆ อย่างเต็มกำลัง โดยเห็นชอบให้การสนับสนุนภารกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 24,580,000 บาท สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตของงาน (TOR) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา

2.โครงการแนวทางการจัดตั้งระบบตรวจสอบคลื่นความถี่สำหรับกิจการดาวเทียม

3.โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาช่องทางการกระจายข่าวสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ โดยประยุกต์ใช้สัญญาณวิทยุกระจายเสียงให้ทำงานบนปัจจัยการใช้งานร่วมกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

การสนับสนุนทุนสำหรับการดำเนินงาน ทั้ง 3 โครงการเพื่อเป็นการต่อยอดงานวิจัยที่มีประโยชน์ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ กทปส. ยังมุ่งเน้นเรื่องคลื่นความถี่กับชีวิตประจำวันของประชาชน จึงสนับสนุนการจัดตั้งระบบตรวจสอบคลื่นความถี่สำหรับกิจการดาวเทียม และการพัฒนาช่องทางการกระจายข่าวสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ พร้อมสร้างความมั่นใจด้านข่าวสาร และความปลอดภัยกรณีมีภัยพิบิตผ่านงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทปส.

สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th โดยกรอกแบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่ประกาศกำหนดในรูปแบบไฟล์ PDF ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผู้ที่สนใจต้องยื่นแบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยแนบเอกสารและหลักฐาน จำนวน 1 ชุด ส่งให้สำนักงาน กสทช. (สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา) เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น.

Related Posts

Send this to a friend