TECH

กสทช.ให้ผู้ถือครองซิมมือถือ 6 หมายเลขขึ้นไป ยืนยันตัวตน เริ่ม 16 ม.ค.นี้

กสทช. ให้ผู้ถือครองซิมมือถือ 6 หมายเลขขึ้นไป ยืนยันตัวตนตามเวลาที่กำหนด เริ่ม 16 ม.ค.นี้ ป้องกันมิจฉาชีพก่ออาชญากรรมออนไลน์ ฝ่าฝืนระงับการใช้งานทันที

พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร กสทช.ด้านกฎหมาย และประธานอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีฯ แถลงมาตรการของ กสทช. ที่กำหนดให้ผู้ถือครองซิมจำนวนตั้งแต่ 6 เลขหมายขึ้นไป ให้มายืนยันตัวตน โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ม.ค. 67 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้ถือครองซิมการ์ดรายใดไม่มายืนยันตัวตน หมายเลขโทรศัพท์อาจถูกระงับการใช้งาน และถูกเพิกถอนในที่สุด ป้องกันมิจฉาชีพนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรมออนไลน์

พล.ต.อ.ณัฐธร กล่าวว่า ซิมการ์ดโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์ที่กลุ่มมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้กระทำผิด กสทช. จึงมุ่งเน้นจัดระเบียบซิมการ์ด โดยเฉพาะหมายเลขในระบบเติมเงินที่ไม่มีการลงทะเบียนผู้ใช้งานจริง หรือลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยออกประกาศ เรื่อง “มาตรการยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.ผู้ที่ถือครองซิมการ์ด ตั้งแต่ 6-100 หมายเลข ให้ยืนยันตัวตนภายใน 180 วัน

2.ผู้ที่ถือครองซิมการ์ด 101 หมายเลขขึ้นไป ให้ยืนยันตัวตนภายใน 30 วัน

หากไม่มายืนยันตนในเวลาที่กำหนด จะถูกพักใช้ ระงับการโทรออก และการใช้อินเทอร์เน็ต ยกเว้นโทรเบอร์ฉุกเฉิน และมีเวลาอีก 30 วัน หากยังไม่ยืนยันตน จะถูกเพิกถอนการใช้เบอร์ของซิมการ์ดที่อยู่ในความครอบครองทั้งหมด โดยระยะแรกจะเร่งรัดให้ผู้ถือครองซิมการ์ด จำนวน 101 เลขหมายขึ้นไป เข้ามายืนยันตัวตนก่อน คาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้ใช้บริการที่อยู่ในข่ายต้องยืนยันตัวตนมีประมาณ 3 แสนราย คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดในทุกเครือข่าย

มาตรการดังกล่าว กสทช. ออกเพิ่มเติมเพื่อสกัดการทำงานของกลุ่มมิจฉาชีพ จากที่มีอยู่เดิม 7 มาตราการ เช่น ระงับการโทรเข้าจากต่างประเทศในรูปแบบที่คนร้ายใช้อยู่เป็นประจำ หรือไม่ทราบแหล่งที่มา เพิ่ม Prefix +697 และ +698 หน้าเลขหมายการโทร เข้าจากต่างประเทศผ่าน VOIP และ Roaming จัดทำบริการ *138 ปฏิเสธการรับสายต่างประเทศ จัดระบบ ลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งข้อความไปยังผู้รับจำนวนมาก ๆ จำกัดจำนวนการลงทะเบียนซิมการ์ด และยกเลิกการ ส่ง SMS แนบลิ้งค์บางประเภท

Related Posts

Send this to a friend