Home Posts tagged exercise
Health

1 ใน 5 ของการเสียชีวิตทั่วโลกมีสาเหตุมาจากการกิน

The Lancet เปิดเผยผลการศึกษา ที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างใน 195 ประเทศตั้งแต่ปี 1990 -2017 พบว่า 1 ใน 5 ของคนที่เสียชีวิตทั่วโลก หรือประมาณ 11 ล้านคน เกี่ยวโยงกับการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ