Home Posts tagged สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
KNOWLEDGE

ประเทศกลุ่มอาเซียน มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติประเทศไทย สู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)

ในการประชุม คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) […]