SPORT

กีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 เน้นสามัคคี-น้ำใจนักกีฬา

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 อย่างเป็นทางการ ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และสตูล กว่า 1,000 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างคับคั่ง ซึ่งในปีนี้จัดการแข่งขันใน 6 ชนิดกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอล, ฟุตซอล, วอลเลย์บอล, เปตอง, เซปักตะกร้อ, ปัญจักสีลัต และกีฬาพื้นบ้าน 7 ชนิด ได้แก่ ชักเย่อ, วิ่งผลัดกระสอบ, วิ่ง 3 ขา, สกีบก, เรือบก, มวยทะเล และวิ่งเปรี้ยว โดยจะทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน นี้ ที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า “การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 เป็นนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ต้องการจัดการแข่งขันและสร้างสรรค์ให้เกมส์การแข่งขันครั้งนี้ ได้มาตรฐานอีกรายการหนึ่ง โดยจะมุ่งเน้นความสมัครสมานสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬาเป็นหลัก เรื่องผลการแข่งขัน แพ้ ชนะ เป็นเพียงความแตกต่างของความสามารถทางด้านทักษะกีฬาของแต่ละคน การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ นับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในจังหวัดชายแดนใต้ ที่ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสร้างสันติสุขและลดความเลื่อมล้ำให้กับเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ นับเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเรื่องกีฬา ตลอดจนสร้างมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยรวม หลังจากการลงนามในวันนี้แล้ว จะทำให้การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ฯ เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะนำมาซึ่งเรื่องของการกระจายรายได้ การกระตุ้นเศรษฐกิจใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ขณะเดียวกัน กกท. ก็เตรียมวางแผนต่อยอดในอนาคต เพื่อดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่จะเน้นการพัฒนาด้านกีฬาให้กระจายไปยังส่วนภูมิภาค จึงเตรียมประสานงานกับภาครัฐ และเอกชน เพื่อจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจกีฬาแบบครบวงจรให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคให้ได้มากที่สุด และเตรียมเพิ่มชนิดกีฬาสากลสำหรับจัดการแข่งขันในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้ผู้คนได้มีโอกาสเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และมีเวทีแข่งขันมากขึ้น”

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการ กกท. ยังได้เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นองค์กรหลักของประเทศไทย ที่จะต้องดูแลรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา” และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา คือ มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดี ในลักษณะของการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ พัฒนารูปแบบการออกกำลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละวัย โดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กำหนดให้การกีฬาเป็นส่วนสำคัญ ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Related Posts

Send this to a friend