SOCIAL RESPONSIBILITY

10 ปีสิงห์อาสา เริ่มโครงการแรก “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า รักษาต้นน้ำ” ดูแลต้นน้ำอย่างยั่งยืน

ภายหลังจากที่ สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ประกาศเดินหน้าภารกิจดูแลทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในวาระครบรอบ 10 ปี สิงห์อาสา พร้อมลงมือทำจริงกับ 4 โครงการ “ต้นน้ำ แหล่งน้ำ สายน้ำ และ ความยั่งยืน” ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั้งพื้นที่ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก และใต้ ประสานความร่วมมือเครือข่ายสิงห์อาสาทั้งหมดที่กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งเครือข่ายบริษัทในเครือบุญรอดฯ และเครือข่ายภายนอกทั้งกลุ่มของสถาบันการศึกษา อาสากู้ภัย และส่วนราชการต่างๆ ช่วยผลักดันภารกิจดูแลทรัพยากรน้ำทั้ง 4 โครงการ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 มี.ค.64 ได้เปิดโครงการแรก “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า รักษาต้นน้ำ” ดูแลรักษาต้นน้ำในเขตภาคเหนือ ที่สถานีควบคุมไฟป่าห้วยฮ่องไคร้- ขุนแม่กวง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า อบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในพื้นในการเตรียมรับมือกับปัญหาไฟป่า รวมถึงการจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นในการดูแลป้องกันไฟป่าในพื้นที่ โดยมี คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และคุณอานนท์ กุลนิล นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยฮ่องไคร้-ขุนแม่กวง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฯ

โดยโครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า รักษาต้นน้ำ” เป็น 1 ใน 4 โครงการ 10 ปี สิงห์อาสา กับภารกิจดูแลทรัพยากรน้ำ เป็นโครงการที่ดูแลพื้นที่ “ต้นน้ำ” ในเขตภาคเหนือ ปกป้องผืนป่าต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน รวมถึงผืนป่าในพื้นที่ต้นน้ำบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งถือเป็นสายน้ำหัวใจสำคัญที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชาวไทย ให้ได้ใช้อุปโภคบริโภค รวมถึงช่วยสร้างความสมบูรณ์ให้กับภาคเกษตรกรรม หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยร่วมกับ บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด, บริษัท สิงห์ปาร์คเชียงราย จำกัด, มูลนิธิกระจกเงา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคเหนือ 10 สถาบัน พร้อมด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดูแลป่าต้นน้ำ ป้องกันการเกิดไฟป่า โดยจะจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า อบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในพื้นในการเตรียมรับมือกับปัญหาไฟป่า สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันไฟป่า อาทิ เครื่องมือทำแนวกันไฟ รองเท้าเซฟตี้ ฯลฯ สนับสนุนอาหาร-น้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างฝายต้นน้ำ และการปลูกป่า เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของป่าต้นน้ำ ให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป

สำหรับเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคเหนือ 10 สถาบัน ที่เข้าร่วมโครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า รักษาต้นน้ำ” ประกอบด้วย นักศึกษาจาก ม.เชียงใหม่, ม.แม่โจ้, ม.ราชภัฏเชียงใหม่, ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ม.แม่ฟ้าหลวง, ม.ราชภัฏเชียงราย, สถาบันอาชีวศึกษาเชียงราย, ม.ราชภัฏลำปาง, ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย, ม.พะเยา

ทั้งนี้ ภารกิจดูแลทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในวาระครบรอบ 10 ปีสิงห์อาสา ยังเตรียมดำเนินการอีก 3 โครงการ คือโครงการ “สิงห์อาสา แหล่งน้ำชุมชน” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด และเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคอีสาน 16 สถาบัน บริหารจัดการน้ำในชุมชน ในช่วงประสบปัญหาภัยแล้ง เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน, โครงการ “สิงห์อาสา ฟื้นฟูสายน้ำ” ในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ร่วมกับ บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด, บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด บริษัท บุญรอดเอเซีย เบเวอเรชจำกัด, บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด, บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานกู้ภัย และเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคกลาง 10 สถาบัน มุ่งเน้นในการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหามลพิษทางน้ำ ร่วมรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองก่อนไหลลงสู่ทะเล และโครงการ “สิงห์อาสา ซี ยู สตรอง” ร่วมกับ บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคใต้และตะวันออก 12 สถาบัน สร้างความยั่งยืนให้ทะเลไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนระบบนิเวศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละโครงการจะร่วมกับเครือข่ายสิงห์อาสาทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องตามปณิธานการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมของ “พระยาภิรมย์ภักดี”

Related Posts

Send this to a friend