SOCIAL RESPONSIBILITY

ปตท.สผ. ทุ่ม 55 ล้านบาท สนับสนุนห้องผ่าตัด รพ.สงขลา

นายประพนธ์  จารุไสลพงษ์  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมพิธีเปิดอาคาร 90 ปี โรงพยาบาลสงขลา ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์สำหรับห้องผ่าตัดเฉพาะทางและห้องพักฟื้นผู้ป่วย

สำหรับอาคาร 90 โรงพยาบาลสงขลา เป็นอาคาร 5 ชั้นที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ แต่ไม่สามารถเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้ เนื่องจากขาดงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ ปตท.สผ. จึงได้ดำเนินโครงการระยะยาวเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลสงขลา โดยสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 55 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2561-2564 โดยได้ดำเนินการจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์สำหรับห้องผ่าตัดระยะที่ 1 แล้วเสร็จจำนวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้องผ่าตัดตา และห้องผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง รวมถึงห้องพักฟื้นจำนวน 2 เตียง พร้อมเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนแล้ว

ปตท.สผ. ยังคงให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลสงขลาอย่างต่อเนื่องตามแผนการระยะยาวที่วางไว้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้สามารถรองรับผู้ป่วยผ่าตัดทุกประเภท ช่วยลดการรอคอยในการรักษา และการส่งต่อผู้ป่วยได้ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้งไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในทุกพื้นที่ที่ ปตท.สผ. เข้าไปดำเนินการ

Related Posts

Send this to a friend