SOCIAL RESPONSIBILITY

แพรนด้า จิวเวลรี่ เปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องประดับอัญมณี

นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ล่าสุดเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องประดับอัญมณี ตามหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยลงนามความร่วมมือกับ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ซึ่งตลอดระยะเวลา 22 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ผลิตบัณฑิต เพื่อเป็นช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณี สู่อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับไทยไปแล้วกว่า 2,500 คน

นายปราโมทย์ กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี ของ แพรนด้า จิวเวลรี่ เกิดจากบริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาคน เพื่อฝึกอาชีพช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณี ซึ่งเป็นการวางแผนกำลังคนระยะยาว ในวิชาชีพที่ขาดแคลน และต้องใช้ระยะเวลาการฝึกฝน เพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดโรงเรียนในโรงงาน ดังนั้นแพรนด้า จิวเวลรี่ จึงได้ร่วมจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องประดับอัญมณีขึ้นมา เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาเยาวชน ให้เป็นช่างฝีมือด้านเครื่องประดับอัญมณี ที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ”

ทั้งนี้กลยุทธ์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนคือ การตอบโจทย์ในการสร้างประโยชน์ ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ

1.ตอบโจทย์ของผู้เรียนที่ต้องการ การเรียนรู้ประสบการณ์ตรง โดยครูผู้สอนที่เป็นผู้ชำนาญการ ได้ฝึกอาชีพในสถานที่ทำงานจริง ปฏิบัติจริง เครื่องมือ อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆเป็นของจริง เมื่อเรียนจบมีงานรองรับ สร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิต นอกจากนี้ระหว่างศึกษายังมีรายได้ระหว่างเรียน ถือเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง

2.ตอบโจทย์ของสถาบันการศึกษา ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

3.ในฐานะผู้ประกอบการ ที่ต้องการผลิตบุคลากรช่างฝีมือ เครื่องประดับอัญมณีที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้จริง สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในด้านอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับไทย ด้วยหลักการนี้จึงส่งผลให้โครงการการศึกษาระบบทวิภาคีของแพรนด้า จิวเวลรี่ มีความโดดเด่น โดยมีตัวชี้วัดที่อัตราความสำเร็จ และอนาคตของผู้เรียน คือ เมื่อเรียนจบแล้ว มีงานทำ และอยู่อย่างมีคุณค่า นี่คือสิ่งที่แพรนด้า จิวเวลรี่ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ด้าน นายภัทรภูมิ ตุรงค์เรือง นักศึกษาทวิภาคี แพรนด้า จิวเวล เผยว่า “จากได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 รู้สึกภูมิใจที่เป็นตัวแทนนักศึกษาในโครงการฯ เข้าร่วมการแข่งขัน และคว้ารางวัลชนะเลิศ จากเวทีระดับชาติมาครองได้สำเร็จ ซึ่งที่มาของความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากความชื่นชอบด้านศิลปะและการออกแบบ เมื่อทราบการเปิดรับสมัครเรียนในโครงการทิวภาคี แพรนด้า จิวเวลรี่ ที่ไปแนะแนวการศึกษา ประกอบกับมีทุนการศึกษาสวัสดิการต่างๆ มีรายได้ระหว่างเรียน และเมื่อเรียนจบแล้วมีงานรองรับ”

“จึงตัดสินใจเข้าศึกษาในแผนกวิชาดังกล่าว ทำให้มีประสบการณ์ตรง ด้านวิชาชีพเครื่องประดับ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากช่างฝีมือผู้ชำนาญการ อีกทั้งการเรียนในโครงการทวิภาคี แพรนด้า จิวเวลรี่ ยังหล่อหลอมผู้เรียนด้วยวัฒนธรรมองค์กร หรือที่เรียกว่าคุณค่าร่วมองค์กร ที่บ่มเพาะให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาเรื่องการทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกัน พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และที่สำคัญคือทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเอง และคุณค่าในอาชีพช่างฝีมือเครื่องประดับไทย”

นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียน ในโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี แพรนด้า จิวเวลรี่ ติดต่อได้ที่ ส่วนการศึกษาระบบทวิภาคี (กทม.) โทร 02-7699902 หรือ 081-8471658 และส่วนการศึกษาระบบทวิภาคี (นครราชสีมา) โทร 044-334722 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง เดือนเมษายน 2566

Related Posts

Send this to a friend