SOCIAL RESPONSIBILITY

ซีเอ็ด จัดสัมมนาวิชาการ มุ่งยกระดับการศึกษาไทยสู่อนาคต

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) และ SE-ED ACADEMY จัดงานสัมมนาวิชาการ “SE-ED ACADEMIC DAY 2024” ภายใต้แนวคิด “EXPLORE AND INSPIRE FOR YOUR FUTURE ค้นหา สร้างแรงบันดาลใจ เพื่ออนาคตของคุณ” ทั้งนี้เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ในอนาคตอันใกล้ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีวิทยากรหลายท่าน มาร่วมถ่ายทอดความรู้ อาทิ ดร.บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.),ดร.กฤษณะ มุขแก้ว หัวหน้างานวิจัย และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน C-STEAM

รุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่นกล่าวว่า “เราพยายามผลักดันให้เกิดขึ้น ในระบบการศึกษา นั่นหมายความถึง การสร้างคนที่มีความพร้อมให้อยู่ในสังคม เพราะสังคมในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก การที่เรามีส่วนร่วมในการสำรวจสิ่งใหม่ ย่อมสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ดังนั้นบุคลากรที่จะสร้างแรงบันดาลใจ คงจะไม่ใช่แต่ซีเอ็ดเพียงฝ่ายเดียว แต่หากจะเป็นบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่มาร่วมในงานครั้งนี้ทุกท่าน ที่จะมาร่วมมือกันในการสำรวจ ค้นหา และสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อนำมาขับเคลื่อนลงสู่ภาคปฏิบัติ และหาแนวทางให้ออกมา เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน”

ดร.มีโชค ทองไสว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน ที่ปรึกษาวิชาการและต่างประเทศ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น กล่าวว่า ”ซีเอ็ดเล็งเห็นความสำคัญ ด้านการศึกษามาโดยตลอด กระทั่งได้จัดตั้งหน่วยงาน “SE-ED ACADEMY” ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อน และผลักดันให้เกิด การยกระดับมาตรฐานการศึกษา พร้อมๆ ไปกับการสนับสนุน และส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจ โดยนำนวัตกรรมมาสร้างอัตลักษณ์ให้เด็กไทย มีศักยภาพในการแข่งขัน ไม่เฉพาะแต่เวทีในประเทศเท่านั้น ซีเอ็ดยังต้องการสร้างเด็กไทย ให้สามารถก้าวขึ้นไปสู่เวที การแข่งขันในระดับสากลอีกด้วย”

“ในมุมมองของ SE-ED ACADEMY การที่พวกเราทุกคนได้ร่วมกันค้นหา ได้ร่วมกันสำรวจนั้น ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง และการสร้างกระบวนการพัฒนา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาจึงเป็นเรื่องของการพัฒนา และก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ เพื่อให้เท่าทันหรือเหนือกว่าการเปลี่ยนแปลง ของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

Related Posts

Send this to a friend