SOCIAL RESPONSIBILITY

มูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 12  ทุน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 จนจบระดับปริญญาตรี

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว จึงได้มอบโอกาสให้เยาวชนไทยที่จะศึกษาในระดับชั้น ม.1และ ม.4 ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้เรียนจนจบระดับปริญญาตรี  โดยในปี 2563 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้คัดเลือกเยาวชนที่มีความเหมาะสมเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 12 ทุน ดังนี้

ระดับชั้น ม.1 ได้แก่  ด.ช.ระพีภัทร จันคำ ,ด.ญ.ชาลิสา พงษพันธ์ ,ด.ช.ณภัทร โมคะรัตน์ ,ด.ญ.รสิกา ขวัญคุ้ม ,ด.ญ.อนันตญา จันทร์นวล , ด.ญ.อรอนงค์ พิมานสดใส ,ด.ญ.ขวัญใจ เกิดสมบูรณ์  และ ด.ญ.รมณี เทพอินแดง

ระดับชั้น ม.4 ได้แก่ นางสาวศิลดา ศณีสุวรรณ , นางสาวดวงกมล มาลัยกุล , นางสาวดรุณี พลศร และ นางสาวชลดา ข้ามสมุทร

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษากรุณาติดต่อกลับมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภาโทรศัพท์ 02 677 8888 ต่อ 1221 1222 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) หรือ E-mail :info@vichaisrivaddhanaprabha.com

Related Posts

Send this to a friend