PUBLIC HEALTH

สธ. เปิด 5 พฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด-19 แนะตรวจ ATK ก่อนและหลังปีใหม่

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการวางแผนชีวิตในช่วงปีใหม่ จำนวน 26,365 คน กลุ่มตัวอย่างจากทุกภูมิภาค ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 25 ธ.ค. 65 พบ 5 อันดับที่ประชาชนมีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบด้วย

1) ร้อยละ 78.7 ไปกินหมูกระทะ ชาบู สุกี้ ร่วมกับเพื่อน ญาติ ครอบครัว
2) ร้อยละ 68.6 ไปจับจ่ายซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าหรือตลาดสด
3) ร้อยละ 39.4 ไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่กับที่ทำงาน
4) ร้อยละ 37.8 ไปเคาท์ดาวน์ตามห้างสรรพสินค้า ผับ บาร์ หรือปาร์ตี้ส่วนตัวกับเพื่อนๆ
5) ร้อยละ 33.9 ไปเที่ยวงานประจำปีของพื้นที่

เมื่อทำการสำรวจเรื่องการตรวจ ATK ของประชาชนในการเดินทางไปและกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ ผลการสำรวจพบว่า ร้อยละ 25.8 คาดว่าจะไม่ตรวจ ATK ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยว , ร้อยละ 20 คาดว่าจะไม่ตรวจ ATK หลังเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยว และร้อยละ 17.7 คาดว่าจะไม่ตรวจ ATK ทั้งก่อนและหลังเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยว

จากผลการสำรวจ พบว่าประชาชนทำกิจกรรมรวมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และบางส่วนไม่ตรวจ ATK ก่อนและหลังทำกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนั้น ประชาชนควรป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโควิด-19 กับบุคคลใกล้ชิด ด้วยการปฏิบัติตามแนววิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง และควรตรวจ ATK ก่อนและหลังจากการทำกิจกรรมในช่วงปีใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับญาติพี่น้องและบุคคลใกล้ชิด

นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมถึงการป้องกันโควิด-19 จากการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ ว่า ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เพราะการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้

สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ ควรป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างน้อย 4 เข็ม เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน หากได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือน ให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยสามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานบริการทางสาธารณสุขใกล้บ้าน จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงหากมีการติดเชื้อ และช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค ในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้

Related Posts

Send this to a friend