PUBLIC HEALTH

สรุปขั้นตอนหลังตรวจด้วยชุดตรวจเร็ว ATK พบติดเชื้อโควิด-19

สรุปขั้นตอนหลังตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจด้วยชุดตรวจเร็ว (Antigen Test Kit : ATK)

– เมื่อตรวจพบผลบวกจากชุดตรวจเร็ว เรียกว่า “ผู้ที่น่าจะติดเชื้อ

ผู้ที่น่าจะติดเชื้อสามารถเลือกกักตัวที่บ้าน (เข้าระบบได้ทันที) หรือหากไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้จะเข้ารับการกักตัวในชุมชน hospitel หรือโรงพยาบาล (ตรวจ RT-PCR ควบคู่ไปด้วย)

กรณีกักตัวที่บ้าน

– สามารถเข้าระบบแยกกักที่บ้าน (Home Isolation : HI) ได้ทันที ไม่ต้องตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซ้ำ โดยลงทะเบียนได้ทางสายด่วน 1330 กด 14 หรือบันทึกข้อมูลเองด้วยการแสกน QR code กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ของ สปสช.

– คลินิก/ ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัด สปสช. จะจัดหาและส่งอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น (เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล และเครื่องออกซิมิเตอร์สำหรับวัดค่าออกซิเจนในกระแสเลือด ยาที่จำเป็น จัดส่งอาหารให้ที่บ้าน 3 มื้อ) รวมทั้งยา

กรณีแยกกักในชุมชน ศูนย์พักคอย ฮอสปิเทล หรือ โรงพยาบาล

– ติดต่อ สปสช. ทางสายด่วน หรือลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือติดต่อที่ศูนย์แยกกักในชุมชน

– ลงชื่อในใบยินยอมรับการรักษา เข้าสู่ศูนย์พักคอย ศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI) ฮอสปิเทล หรือโรงพยาบาล

– มีความจำเป็นต้องตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซ้ำ ควบคู่กันไป

(ระหว่างรอผล จะมีการแยกผู้ติดเชื้อที่ตรวจด้วย ATK ออกมา เพื่อความปลอดภัยและความรวดเร็วในการรักษา)

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ชุดตรวจที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับรอง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ใช้ ให้ผลร้อยละ 95 ขึ้นไป อย่างไรก็ตามอาจพบผลบวกลวงได้ประมาณร้อยละ 3-5 ส่วนผลลบแต่สงสัยติดเชื้อต้องตรวจซ้ำใน 3-5 วัน  

Related Posts

Send this to a friend