PUBLIC HEALTH

ออกประกาศแจ้งสายการบินถึงมาตรการเข้าประเทศไทยล่าสุด เข้าไทยต้องมี Thailand Pass

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม ออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินทั่วโลกถึงมาตรการปรับปรุงล่าสุด ในการเดินทางทางอากาศเข้าประเทศไทย เพื่อยกระดับการป้องกันการขนส่งผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอมิครอน” เข้ามาระบาดในประเทศไทย โดยระบบ Thailand Pass จะปิดรับลงทะเบียน สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ต้องการเข้าประเทศไทยแบบ Test & Go และ Sandbox ทั้งหมด ยกเว้น Sandbox ของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox)

ผู้ลงทะเบียนใน Thailand Pass ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแนวทางใหม่ ดังนี้

– ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับ QR Code จากระบบ Thailand Pass แล้ว ยังสามารถเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติ

– ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังรอผลการพิจารณา โดยยังไม่ได้รับ QR Code ต้องรอจนกว่าจะได้รับการอนุมัติ หากสำเร็จ สามารถเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติ

– ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ จะไม่สามารถลงทะเบียนภายใต้เงื่อนไขการเข้าประเทศแบบ Test & Go และ Sandbox ได้ ยกเว้นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยระบบ Thailand Pass จะเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ลงทะเบียน รายใหม่ที่ต้องการเข้าประเทศไทยแบบกักตัว (Alternative Quarantine หรือ AQ) หรือ Phuket Sandbox เท่านั้น

– ผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้เงื่อนไข Test & Go และแซนด์บ็อกซ์ ซึ่งได้รับการอนุมัติไปแล้ว จะต้องเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR (วิธีเดิม คือ ATK) ณ สถานที่ที่ทางรัฐบาลไทยจัดเตรียมไว้ให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กพท. ได้กำชับให้ทุกสายการบินช่วยตรวจสอบ กลั่นกรองเอกสาร และเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้สายการบินแจ้งผู้โดยสารถึงการปฏิบัติตามมาตรการที่ปรับปรุงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

Related Posts

Send this to a friend