PUBLIC HEALTH

ชวน ยุว อสม.กระตุ้นเพื่อน ครอบครัว และชุมชน ฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี และวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วันนี้ (22 พ.ค. 66) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เชิญชวน ยุว อสม.หรือ เยาวชนจิตอาสาในการสื่อสารสุขภาพด้านต่างๆ จำนวนกว่า 13,000 คนทั่วประเทศ ร่วมบอกต่อกระตุ้นเพื่อนสมาชิกในครอบครัว และประชาชนในชุมชน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยฉีดที่ต้นแขนคนละข้าง ซึ่งจะเป็นวัคซีนชนิดใดหรือรุ่นใดก็ได้ ที่ได้รับการรับรอง เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการป่วยหนักและเสียชีวิต

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า “ในเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝน ประกอบกับสถานศึกษาหลายแห่ง ได้ทำการเปิดภาคเรียน มีการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในสถานศึกษา อาจทำให้อัตราการแพร่ระบาดของโควิด 19 และโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงขอเชิญชวนและสนับสนุนให้ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) ซึ่งเป็นเยาวชนจิตอาสาในการสื่อสารสุขภาพด้านต่างๆ บอกต่อสาระความรู้ทางด้านสุขภาพ”

“โดยการเชิญชวนเพื่อนในโรงเรียน ครอบครัว และประชาชนทั่วไปในชุมชน รวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้นโควิด 19 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เข้ารับการฉีดวัคซีนประจำปี โดยแนะนำให้ฉีดปีละ 1 เข็ม ในช่วงก่อนฤดูฝน โดยห่างจากเข็มสุดท้าย หรือหลังติดเชื้อครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน ทั้งนี้สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยฉีดที่ต้นแขนคนละข้าง ซึ่งจะเป็นวัคซีนชนิดใดหรือรุ่นใดก็ได้ ที่ได้รับการรับรอง เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการป่วยหนักและการเสียชีวิต”

ด้าน นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า “กรม สบส.ขอเชิญชวนยุว อสม.จำนวนกว่า 13,000 คนทั่วประเทศ ชวนเพื่อน ครอบครัว และคนในชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด 19 ประจำปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โดยยุว อสม.สามารถลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการบอกต่อ กระตุ้นเตือนให้คนในชุมชนมีความตื่นตัว ได้รู้ถึงข้อดีของการฉีดวัคซีนโควิด 19 ซึ่ง อสม.และยุว อสม.เป็นบุคคลต้นแบบจิตอาสา ในการช่วยกันส่งเสริม รณรงค์เคาะประตูบ้านให้ประชาชนในชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 และรณรงค์ให้ประชาชนยังคงมาตรการป้องกันโควิด 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ เช่น การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่แออัด ชุมชนสาธารณะ อยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก และล้างมือบ่อยๆเป็นวิถีใหม่ที่ควรปฏิบัติต่อไป”

Related Posts

Send this to a friend