PUBLIC HEALTH

กรมควบคุมโรค ตรวจคัดกรองสุขภาพแรงงานข้ามชาติ และฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-ไข้หวัดใหญ่

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย สพญ.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการ สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และนางนิติรัตน์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ตรวจคัดกรองสุขภาพ ในชุมชนแรงงานข้ามชาติ ณ ชุมชนบริษัทไทยรุ่ง เขตหนองแขม กทม. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

โดยจัดกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ด้วยการเอกซเรย์ปอด ด้วยรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ พร้อมกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด และไข้หวัดใหญ่ และนำเทคโนโลยี การจำลายม่านตา และการจดจำใบหน้า มาใช้ลงทะเบียนติดตามผลการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค แรงงานข้ามชาติ ที่ทำงานในประเทศไทย

พร้อมกันนี้ภายในงาน นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม ,ดร.สุรสักย์ ธไนศวรรยางค์กูล ผู้แทนจากแผนงานสุขภาพประชากรข้ามชาติ องค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย,ดร.ศรินทร์ วัชรบุศราคำ ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และผู้แทนจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองแขม ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมคัดกรองสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรคในชุมชนแรงงานข้ามชาติ เขตหนองแขม

ซึ่งกรมควบคุมโรค โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ภายใต้การนำของนายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายทีมงานดำเนิน การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ให้กับแรงงานต่างชาติ ได้แก่ การตรวจวัดความดันโลหิต ประเมินค่าดัชนีมวลกาย คัดกรองวัณโรคด้วยการเอกซเรย์ปอด ด้วยรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับแรงงานข้ามชาติ โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 56 คน

พร้อมกับนำเทคโนโลยีนวัตกรรมชีวมิติ ระบบพิสูจน์อัตลักษณ์ เพื่อลงทะเบียนบุคคล Thai Red Cross Biometric Authentication System (TRCBAS) ด้วยการจำลายม่านตา และการจดจำใบหน้า มาใช้ลงทะเบียนติดตามผล การดูแลสุขภาพซึ่งเป็นระบบ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และดูแลสุขภาพแรงงานข้ามชาติ ที่ทำงานในประเทศไทย และจะมีข้อมูลการรับบริการสุขภาพ ที่ตรงกับบุคคลเป้าหมาย เช่น การติดตามรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การป้องกันควบคุมโรค มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสร้างความปลอดภัยในชุมชน

Related Posts

Send this to a friend