PUBLIC HEALTH

สปสช. เปิดลงทะเบียนเข้าระบบดูแลที่บ้าน สำหรับผู้ติดเชื้อ โควิด-19

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดระบบลงทะเบียนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องการเข้าระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) หรือผู้ที่ยังไม่ได้รับการติดต่อ ย้ำทุกคนจะได้รับการประเมินอาการวันละ 2 ครั้ง อาหาร 3 มื้อ ชุดอุปกรณ์พื้นฐานและยาพื้นฐาน พร้อมประสานรับการรักษาหากอาการแย่ลง

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าระบบ Home Isolation แล้วแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อ หรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่ต้องการเข้าระบบการดูแลที่บ้าน สามารถกรอกข้อมูล และลงทะเบียนได้ที่ https://crmsup.nhso.go.th หรือแสกน QR Code ในภาพ

เมื่อเข้าระบบจะได้รับ

1. ประเมินอาการด้วย VDO Call วันละ 2 ครั้ง

2. อาหาร 3 มื้อ

3. ส่งปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วให้

4. ยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่นๆ

5. ประสานส่งต่อรักษาหากอาการแย่ลง พร้อมยาฟาวิพิราเวียร์ประคองอาการก่อน

Related Posts

Send this to a friend