PUBLIC HEALTH

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับอาสาสมัคร วิจัยฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิด

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับอาสาสมัครร่วมโครงการวิจัยฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิด ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า

วันนี้ (18 มิ.ย. 64) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับอาสาสมัครร่วมโครงการวิจัยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1 และ 2 แบบสลับชนิด

ศ.นพ.ยง กล่าวว่า ในปัจจุบันการให้วัคซีนโควิด-19 ยังแนะนำให้วัคซีนชนิดเดียวกันทั้งเข็มที่หนึ่งและสองด้วยเหตุผลบางคนฉีดแข็มแรกแล้วแพ้จำเป็นต้องฉีดเข็มที่สองต่างชนิดกันเช่น เข็มแรกฉีด Sinovac เข็มที่สองฉีดเป็น AstraZeneca 

การให้วัคซีน 2 เข็มต่างชนิดกันจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่วัคซีนขาดแคลน และต้องการฉีดเข็มแรกให้มากที่สุดไม่ต้องเก็บวัคซีนไว้เข็มที่สองและเมื่อมีวัคซีนเข็มที่สอง อาจจะใช้ต่างชนิดกันได้

ดังนั้น การสลับเปลี่ยนวัคซีนจึงต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดก่อนที่จะนำไปใช้จริง และโครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว

โครงการนี้จึงจะขอรับสมัครอาสาสมัครมารับวัคซีนเข็มที่หนึ่งและสองต่างชนิดกัน โดยกลุ่มแรกจะฉีดเข็มที่หนึ่งเป็น Sinovac เข็มที่สองเป็น AstraZeneca และอีกกลุ่มจะฉีดเข็มที่หนึ่ง เป็น AstraZeneca เข็มที่สองเป็น Sinovac และจะมีการบันทึกอาการข้างเคียงของวัคซีนและตรวจวัดภูมิต้านทานเป็นระยะ เพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการก่อนนำไปใช้จริง 

Related Posts

Send this to a friend