PUBLIC HEALTH

อย. แจง ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนชุดตรวจ ATK แบบอม

อย. ชี้แจง กรณีขึ้นทะเบียนชุดตรวจ ATK ปัจจุบันมีเพียงตรวจจากโพรงจมูกและตรวจจากน้ำลาย ยังไม่มีการขึ้นชุดตรวจแบบเก็บตัวอย่างจากน้ำลายโดยใช้การอม

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ชุดตรวจ ATK ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มี 2 แบบ คือ แบบตรวจจากโพรงจมูกและตรวจจากน้ำลาย โดยการตรวจจากน้ำลายจะมีรูปแบบการใช้งานตามคู่มือคำแนะนำของชุดตรวจแต่ละยี่ห้อ เช่น บางยี่ห้อเก็บตัวอย่างน้ำลายโดยใช้ถ้วยเก็บ บางยี่ห้อใช้หลอดดูดน้ำลายไปหยดในช่องใส่ตัวอย่างบนแถบตรวจ บางยี่ห้อเก็บโดยใช้ไม้เก็บตัวอย่างจากการป้ายน้ำลายในช่องปากแล้วนำไปจุ่มในหลอดน้ำยา จากนั้นใช้หลอดดูดน้ำยาที่ผสมกับน้ำลายแล้ว ไปหยดลงในช่องใส่ตัวอย่างบนแถบตรวจ

ปัจจุบัน อย. ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนชุดตรวจ ATK ที่เก็บตัวอย่างจากน้ำลายโดยใช้การอมปลายแถบตรวจโดยตรง เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยในด้านต่างๆ เช่น การเกิดพิษเมื่อใช้ติดต่อกันหลายครั้ง หรือ การยืนยันว่าจะไม่มีสารเคมีอันตรายที่อยู่บนแถบตรวจไหลกลับสู่ปากขณะอม หรือ การรับรองการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หากกัดจนชุดตรวจเกิดความเสียหายจะไม่มีสารเคมีอันตรายรั่วซึมออกมา

รองเลขาธิการฯ อย. ย้ำว่า ขอให้ประชาชนเลือกใช้ชุดตรวจ ATK ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. และปฏิบัติตามคู่มือคำแนะนำการใช้งานให้ถูกต้องตามชุดตรวจแต่ละยี่ห้อ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการตรวจ โดยสามารถตรวจสอบชุดตรวจ ATK ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ได้ทาง เว็บไซต์ อย. และก่อนซื้อ ขอให้ผู้บริโภคสังเกตฉลากภาษาไทยที่จะมีข้อความแสดง “บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้” เพื่อให้ได้รับชุดตรวจที่มีคุณภาพมาตรฐาน

Related Posts

Send this to a friend