PUBLIC HEALTH

แนะใช้ 5 ส.เมื่อใช้บริการฟิตเนส ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะสุขบัญญัติ 5 ส.เพื่อให้คนรักสุขภาพ ใช้บริการฟิตเนสปลอดภัย ป้องกันโควิด 19 พร้อมรณรงค์ผู้ให้บริการ หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ออกกำลังกาย

วันนี้ (13 ธ.ค. 65) นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ล่าสุดออกคำแนะนำ ผู้รักสุขภาพที่ใช้บริการฟิตเนส โดยให้ยึดสุขบัญญัติ 5 ส. อาทิ การสังเกตอาการ สวมหน้ากากอนามัย ใส่ใจเว้นระยะห่าง สะอาดอยู่เสมอ และสิ่งของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมขอความร่วมมือผู้ให้บริการฟิสเนสออกกำลังกาย ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และกำจัดจำนวนผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม เพื่อลดความแออัดในการใช้บริการ และร่วมกันป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งกลุ่มผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

นายแพทย์สุระ กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการผ่อนคลาย สถานประกอบการต่างๆ เช่น สถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนส ได้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้ให้บริการและผู้รับบริการทุกคน ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ และอุปกรณ์ ออกกำลังกายแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัวรองรับมาตรการต่างๆ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาด และป้องกันโรคโควิด 19 ทั้งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีคำแนะนำเกี่ยวกับสุขบัญญัติ ในการดูแลของใช้ให้สะอาด การล้างมือให้สะอาด และการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม โดยแนะนำให้ปฏิบัติตามแนวทาง 5 ส. ดังนี้

1.สังเกตอาการ หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย ควรงดใช้บริการ เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่กระจายโรค หากมีความเสี่ยงให้ตรวจเบื้องต้น ด้วยชุดตรวจ ATK

2.สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องพูดคุย กับเจ้าหน้าที่ฟิตเนสหรือผู้ใช้บริการ ยกเว้นขณะออกกำลังกาย เพราะอาจได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ

3.ใส่ใจเว้นระยะห่างโดยการเว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเล่นพร้อมกันหรือใกล้ชิดกัน

4.ล้างมือบ่อยๆให้สะอาด หลังหยิบจับสิ่งของ และทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องเล่น

5.สิ่งของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น กระบอกน้ำ ผ้าขนหนูเช็ดหน้า และไม่ควรวางผ้าขนหนูบนเครื่องเล่น ซึ่งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ส่งผลดีต่อสุขภาพ และเมื่อปฏิบัติตามแนวทาง 5 ส. แล้ว จะทำให้เข้าใช้บริการสถานออกกำลังกาย/ฟิตเนส อย่างปลอดภัยจากโควิด 19 ได้

ด้าน นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า “นอกจากผู้ใช้บริการที่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรการในการป้องกันโควิด 19 แล้ว ผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลสถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนส ต้องดูแลทำความสะอาดทั้งสถานที่และเครื่องมือ อุปกรณ์ในการออกกำลังกาย และจุดสัมผัสเสี่ยงต่างๆ เช่น เคาน์เตอร์ จุดนั่งพักรอ ลูกบิดประตู ราวจับ เป็นต้น รวมถึงทำความสะอาดห้องน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และต้องจัดให้มีสบู่สำ หรับล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ ต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี ให้เปิดประตูหรือหน้าต่างเป็นระยะ มีมาตรการในการเว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ โดยจัดให้มีระบบการลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ รวมทั้งระบบชำระเงินออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าใช้บริการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านมาตรการป้องกันโควิด 19 แก่ผู้ใช้บริการ สำหรับผู้ใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนส ควรปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพราะเชื้อโควิด 19 เรามองไม่เห็นอาจจะติดอยู่กับสิ่งต่างๆ ที่เราสัมผัสขณะออกกำลังกาย ทั้งนี้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ สามารถใช้หลักสุขบัญญัติแห่งชาตินำไปปฏิบัติให้เป็นนิสัย จะเป็นเกราะป้องกันในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนสได้”

Related Posts

Send this to a friend