PUBLIC HEALTH

คืนข้ามปีทุกพื้นที่บริการ-ดื่มสุราได้ถึงตี 1 ให้จัดงานปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปีได้

ศบค. เห็นชอบทุกพื้นที่เปิดบริการและดื่มสุราได้ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 64 – 1 ม.ค. 65 ไม่เกิน 01.00 น พร้อมให้จัดงานช่วงปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 และเงื่อนไขต่างๆ

วันนี้ (13 ธ.ค. 64) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 20/2564 เห็นชอบเพิ่ม จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวทั้งจังหวัด รวมพื้นที่สีฟ้า 8 จังหวัด ทุกพื้นที่ให้เปิดบริการและดื่มสุราได้ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 64 – 1 ม.ค. 65 ได้ไม่เกิน 01.00 น. เฉพาะร้านที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก มาตรการจัดงานปีใหม่ตั้งแต่ 1,000 คน ขึ้นไป ผู้ร่วมงานต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม + ตรวจ ATK ขณะที่การเข้าประเทศด้วยระบบ Sandbox และแบบกักตัว (Quarantine Facilities) ทุกช่องทาง ต้องกักตัว 7 วัน

1.เห็นชอบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร
-พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่เฝ้าระวัง 0 จังหวัด
-พื้นที่ควบคุม 39 จังหวัด/พื้นที่เฝ้าระวังสูง 30 จังหวัด/และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 8 จังหวัด โดยมีพื้นที่นำร่องบางพื้นที่ในจังหวัด 18 จังหวัด โดยเพิ่ม จ. ชลบุรีเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวทั้งจังหวัด

2.เห็นชอบการปรับมาตรการเข้าราชอาณาจักร

– การพำนักในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (Sandbox Programme) และการเข้ากักตัว (Quarantine Facilities) ต้องมีระยะเวลาพำนัก/กักตัว 7 วัน

– การปรับการตรวจหาเชื้อสำหรับ Test and Go และ พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (Sandbox Programme) เป็น RT–PCR ครั้งที่ 1 และยังคงตรวจ ATK ด้วยตนเองครั้งที่ 2

3.เห็นชอบการปรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่

– พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว สามารถเปิดบริการและบริโภคสุรา ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 64 – 1 ม.ค. 65 ได้ไม่เกิน 01.00 น ได้เฉพาะร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น ทั้งนี้ เคร่งครัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สาธารณสุขกำหนด (COVID Free Setting)

– มาตรการฯ สำหรับการจัดงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป โดยผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ต้องลงทะเบียนและทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) พร้อมยกระดับ COVID Free Customer และ COVID Free Environment ผู้เข้าร่วมต้องฉีดวัคซีน 2 เข็มและมีการตรวจหาเชื้อด้วย ATK (ต่ำกว่า 1,000 คน ดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้แล้ว)

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ส่วนกลาง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 31 ธ.ค. 64 เวลา 22.30 น. กิจกรรมประกอบไปด้วย เจริญจิตตภาวนา และสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า และวัดอรุณราชวราราม วันที่ 31 ธ.ค. 64 เวลา 23.30 น. กิจกรรมประกอบไปด้วย เจริญจิตตภาวนา สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า วันที่ 1 ม.ค. 65 เวลา 07.00 น. กิจกรรมประกอบไปด้วย ทำบุญตักบาตรรับปีใหม่

ส่วนภูมิภาค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นใน 3 ภูมิภาค ภาคเหนือ จ.เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี และภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ส่งเสริมบูรณาการความร่วมมือทางศาสนา ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวในมิติศาสนา

Related Posts

Send this to a friend