PUBLIC HEALTH

เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (CI) ประปาแม้นศรี

กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ในประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้น โดยยกระดับความเข้มข้นของมาตรการต่างๆ รวมถึงเตรียมความพร้อมของศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) โดยเตรียมเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (CI) ประปาแม้นศรี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพิ่มเติม

เป็นอาคาร 3 ชั้น สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง แบ่งเป็น ชาย 50 เตียง หญิง 50 เตียง ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตรวจสอบความพร้อมของระบบ CCTV ไฟฟ้า ประปา ระบบติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย การจัดเก็บขยะติดเชื้อ พัฒนาทำความสะอาดสถานที่ ห้องพักผู้ป่วย ห้องน้ำ จัดเตรียมเครื่องนอน และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมทั้งประสานทีมแพทย์จากโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข บริหารจัดการผู้ป่วย ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและจัดแบ่งพื้นที่ให้มีความเหมาะสมตามหลักสุขอนามัย สามารถเปิดรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาตามอาการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Related Posts

Send this to a friend