PUBLIC HEALTH

กทม.ขอความร่วมมือร้านอาหารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

กทม.ขอความร่วมมือร้านอาหารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมจัดชุดบูรณาการร่วม 88 ชุด และเทศกิจจาก 50 สนข. ลงพื้นที่กวดขันและตรวจแนะนำร้าน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 41 ซึ่งได้ปรับมาตรการ ให้เปิดสถานที่และทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และตั้งอยู่ภายนอก สามารถเปิดให้บริโภคภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน หากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ แต่หากเป็นการบริโภคในพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สำนักเทศกิจ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดชุดบูรณาการร่วม 88 ชุด พร้อมชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ลงพื้นที่กวดขันและตรวจแนะนำร้านอาหาร สถานบริการที่สามารถเปิดให้บริการได้ และยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เพื่อกำกับให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

สำหรับร้านประเภทผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดได้นั้น ชุดบูรณาการร่วมสำนักเทศกิจได้ลงพื้นที่ตรวจตราเพื่อไม่ให้มีการลักลอบเปิด ยอดสะสมตั้งแต่วันที่16 เม.ย. – 6 ก.ย. 64 รวม 32,994 แห่ง เฉพาะวานนี้ (6 ก.ย.64) 228 แห่ง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขตได้ลงพื้นที่ ตรวจตราเพิ่มเติมในพื้นที่รับผิดชอบ ยอดสะสมตั้งแต่วันที่16 เม.ย. – 6 ก.ย. 64 จำนวน19,843 แห่ง เฉพาะวานนี้ ( 6 ก.ย.64) จำนวน 103 แห่ง

ในส่วนของสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดดำเนินการได้ ชุดบูรณาการร่วมสำนักเทศกิจได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดและให้คำแนะนำในการปฏิบัติให้ถูกต้อง ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 6 ก.ย.64 จำนวน 88,825แห่ง เฉพาะวานนี้ ( 6 ก.ย. 64) ตรวจ 568 แห่ง และชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขตได้ลงพื้นที่ตรวจตราเพิ่มเติม ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.-6 ก.ย.64 จำนวน 33217 แห่ง เฉพาะวานนี้ ( 6 ก.ย. 64) ตรวจ 198 แห่ง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ ขอความร่วมมือให้ผู้ให้บริการร้านอาหารที่ได้รับการผ่อนปรนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการในร้านอาหาร เข้าใช้บริการตามที่กำหนด และรักษาระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ของเขตออกตรวจตราเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการหากพบการละเลยและฝ่าฝืน จำเป็นต้องมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคต่อไป

Related Posts

Send this to a friend