PUBLIC HEALTH

รพ.เมตตาฯ เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นสำหรับผู้ป่วยตาบอดและสายตาเลือนราง

วันนี้ (4 ธ.ค. 66) แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ ได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพทางการเห็นแบบครบวงจร เพื่อให้บริการผู้ป่วยตาบอด และสายตาเลือนราง และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น ร่วมกับเครือข่ายที่ให้การช่วยเหลือ ผู้พิการทางการเห็น พร้อมกันนี้ได้มีการจัดพิธี เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น สำหรับผู้ป่วยตาบอด และสายตาเลือนรางแบบครบวงจร อย่างเป็นทางการ

แพทย์หญิงอัมพร เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้พิการทางการเห็น จัดอยู่ในลำดับที่ 3 จากจำนวนผู้พิการทั้งหมด 7 ประเภท (อ้างอิงจากกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) เมื่อสิ้นสุดการรักษาแล้ว หากผู้พิการทางการเห็นขาดโอกาส ในการเข้าถึงการฟื้นฟู สมรรถภาพทางการเห็น อาจจะเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น ไม่ทราบช่องทางในการรับบริการ ไม่ทราบรูปแบบในการให้บริการ ไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง ผู้พิการทางการเห็น จะไม่มีทางออกในการใช้ชีวิต เป็นภาระของผู้ดูแลและสังคม เกิดภาวะซึมเศร้าได้ในที่สุด ซึ่งการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น จะเปรียบเสมือนประตูทางออก ในการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้พิการทางการเห็น รู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดภาระของผู้ดูแล ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ด้าน นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดเผยว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตั้งอยู่ที่ ชั้น 6 อาคารเลิศประชารักษ์ เปิดให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น สำหรับผู้ป่วยตาบอด และสายตาเลือนรางแบบครบวงจร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ได้สร้างห้องจำลอง การใช้ชีวิตอิสระและพื้นที่จำลองการใช้วีลแชร์ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โดยได้รับงบประมาณในการออกแบบ จากสำนักสนับสนุนสุขภาวะ ประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. (สน.9) และได้รับการออกแบบ โดยศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้เพื่อให้บริการฟื้นฟู สมรรถภาพทางการเห็น เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา การประเมินปัญหาความต้องการของผู้ป่วย ว่ามีการสูญเสียการมองเห็นเป็นแบบไหน มีสายตาส่วนที่เหลือเป็นแบบใด เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการเห็นประกอบ การลองแว่นตา การให้เครื่องช่วยทางการเห็น การฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ฝึกการใช้สายตาที่เหลืออยู่ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ฝึกการสังเกต โดยการสแกนสายตา เพื่อเพิ่มลานสายตา ฝึกทักษะการป้องกันตนเอง โดยไม่ใช้ไม้เท้าขาว ฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน และฝึกทักษะการเดินทาง การเคลื่อนไหวตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

ขณะที่ แพทย์หญิงวงศ์ศิริ ทวีบรรจงสิน หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่า การให้บริการฟื้นฟู สมรรถภาพทางการเห็น มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องได้รับความร่วมมือ จากเครือข่ายหลายภาคส่วน ในการสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต สำหรับผู้พิการทางการเห็น เช่น หน่วยงานฝึกอาชีพ และหน่วยงานด้านการศึกษา สำหรับผู้พิการทางการเห็น เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สำหรับผู้พิการทางการเห็น ในระดับประเทศต่อไป

Related Posts

Send this to a friend