PUBLIC HEALTH

เชียงใหม่เตรียมเอาผิดเข้าพื้นที่ไม่ลงทะเบียน CM-CHANA

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการทุกอำเภอดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น CM-CHANA ก่อนเข้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลงโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท หลังถูกตั้งข้อสงสัยเดินทางจาก กทม. เข้าพื้นที่ เดินทางทั่ว เกิดกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก ลงทะเบียนในระบบหรือไม่

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งที่ 61/2564 เกี่ยวกับมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และที่เดินทางมาจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทุกคน ต้องบันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชั่น “CM-CHANA” ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเขียงใหม่ พร้อมทั้งต้องแสดงหลักฐานการลงทะเบียนดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่อาจนำเชื้อโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้เป็นการง่ายต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามตัวหากพบว่าผู้ที่เดินทางเหล่านั้นมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา ยังคงมีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเท่าที่ควร จึงมีข้อสั่งการให้ทุกอำเภอมอบหมายให้กับผู้ที่รับผิดชอบระบบในการตรวจติดตาม แอปพลิเคชั่น “CM-CHANA” ให้ตรวจสอบว่า หากบุคคลใดที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ แล้วไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบแอปพลิเคชั่น “CM-CHANA” หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนคำสั่งทันที โดยผู้มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

Related Posts

Send this to a friend