KNOWLEDGE

เปิดรับข้อเสนอขอรับการสนับสนุนทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ประจำปี 2563

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าว Grants for Change เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนประจำปี 2563 โดยมี นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเปิดงาน ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนประจำปี 2563 ได้ภายใน 3 กันยายน 2563

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่ากองทุนฯเน้นที่การค้นหาช้างเผือกและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสังคมสื่อปลอดภัยโดยในปีนี้ได้มีการขยายขอบเขตประเภทของทุนเป็นประเภทความร่วมมือเพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่งนอกเหนือจากประเภทเปิดรับทั่วไปและประเภทเชิงยุทธศาสตร์

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อฯกล่าวว่าการจะทำให้สื่อปลอดภัยนอกจากจะต้องพัฒนาและดูแลสื่อให้มีความสะอาดปลอดภัยแล้วยังต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับสารอีกด้วยผู้ขอรับการสนับสนุนจึงควรมีความเข้าใจเชิงลึกมีข้อมูลมีการทำวิจัยมารองรับเพื่อให้เกิดโครงการที่ดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดสังคมสื่อสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

ในงานยังมีการแถลงข่าว และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนในวงเงิน 300 ล้านบาท โดยมี นาวาเอก พรหมเมธ อติแพทย์ อนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รองศาสตราจารย์พนา ทองมีอาคม ประธานอนุกรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และผู้ช่วยศาสตราจารยวรัชญ์ ครุจิต ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินรายการโดยผู้จัดการกองทุนฯ

โดย ทั้งหมดได้เน้นย้ำว่า การนำเสนอโครงการให้เน้นที่การนำมาปฏิบัติได้จริง มุ่งเน้นการนำเสนอว่าสามารถแก้ปัญหาอะไรให้กับสังคม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประทศ และต้องรู้จริงมีข้อมูลมารองรับ โดยระยะเวลาของโครงการคือ 12 เดือนซึ่งการนำเสนอโครงการควรมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้

ผจก. กองทุน เน้นย้ำว่าหลังจากการเปิดรับข้อเสนอในรอบนี้แล้ว กองทุนฯ จะมีการเปิดรับข้อเสนอครั้งใหม่ในช่วงเดือน ม.. หรือ ก.. ปี 2564

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ​กล่าวเปิดงาน ​
การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เปิดงาน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.. 2558 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็ก และเยาวชน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน โดยแบ่งประเภททุนเป็น 3 ประเภทได้แก่

1. การให้ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) (90 ล้านบาท) มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมการสนับสนุนดังนี้

1.1 การผลิตสื่อเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
1.2 การสื่อสารเพื่อสร้างวินัยและจิตสำนึกสาธารณะ
1.3 การวิจัยปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
1.4 การส่งเสริมกลไกการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ

2. การให้ทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) (180 ล้านบาท) มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมการสนับสนุน ดังนี้

2.1 การแก้ไขการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
การสร้างความตระหนักถึงผลเสียของ Cyberbullying
การลดพฤติกรรม Cyberbullying
การจัดกิจกรรมค่ายเพื่อปรับพฤติกรรม Cyberbullying

2.2 การอนุรักษ์และส่งเสริมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
การนำเอาเรื่องเล่าของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม มาถ่ายทอดในรูปแบบที่น่าสนใจ
การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมของท้องถิ่น

2.3 การสร้างความภูมิใจในชาติไทย
การสร้างความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย
การสร้างความรัก ความภูมิใจในความเป็นคนไทย

2.4 นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
การสร้างนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

2.5 การรับมือกับปัญหาข่าวปลอม
การสร้างสื่อเพื่อให้ความรู้เรื่องข่าวปลอมกับกลุ่มเสี่ยง
การใช้ระบบและเทคโนโลยีเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาข่าวปลอม
การวิจัยแนวทางการแก้ปัญหาข่าวปลอมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ
การสร้างองค์ความรู้ หลักสูตรการศึกษา การอบรมเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันข่าวปลอมในคนกลุ่มต่าง ๆ
การสร้างเกมต่อต้านข่าวปลอม
การสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังข่าวปลอมโดยประชาชน

2.6 การรู้เท่าทันเกม
การสร้างสื่อหรือกิจกรรมเพื่อรณรงค์การเล่นเกมอย่างเหมาะสม
การแนะนำส่งเสริมทักษะและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกม
การลดผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นจากการเล่นเกม

3. การให้ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) (30 ล้านบาท) มีขอบเขตของโครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.. ๒๕๕๘ และมีภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ หรือตามนโยบาย แผน หรือยุทธศาสตร์ของกองทุนการให้ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) มีขอบเขตของโครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.. ​​2558 และมีภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ หรือตามนโยบาย แผน หรือยุทธศาสตร์ของกองทุน

ทั้งนี้ สามารถขอรับทุนได้ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล (มูลนิธิ สมาคม นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สถานศึกษา รวมถึงส่วนราชการต่างๆ) โดยสามารถยื่นขอทุนได้ทางออนไลน์ที่ www.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันนี้ – 3 กันยายน 2563 เวลา 16.30 .

Related Posts

Send this to a friend