KNOWLEDGE

กองทุนสื่อ เปิดแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดงานแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564 โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ดำเนินการจัดสรรทุนเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาให้มีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์มาตั้งแต่ ปี 2560 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 5 ซึ่งกองทุนได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการการจัดสรรทุนโดยแบ่งประเภทของทุนออกเป็น 3 ประเภท คือ ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ซึ่งเปิดโอกาสสำหรับทุกกลุ่มทั้งผู้ผลิตรายเก่า รายใหม่ และเปิดกว้างสำหรับการผลิตเนื้อหา รวมถึงรูปแบบในการนำเสนอที่ให้เป็นไปตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ขอทุน โดยกำหนดให้มีกลุ่มเป้าหมาย 4 เป็นเป้าหมาย ทุนประเภทยุทธศาสตร์ กำหนดประเด็นเนื้อหาการผลิตเป็นเป้าหมายสำคัญ ประกอบด้วยโครงการขนาดเล็ก จำนวน 5 ประเด็น โครงการขนาดกลาง จำนวน 4 ประเด็น และโครงการขนาดใหญ่ จำนวน 1 ประเด็น ถือเป็นยุทธศาสตร์การผลิตสื่อที่กองทุนต้องการให้เกิดขึ้น และทุนประเภทความร่วมมือ ที่ต้องการให้ภาคีเครือข่ายมาร่วมทำงานกับกองทุน

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และประธานอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงว่าการประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในแต่ละปี คณะกรรมการกองทุนมีการกำหนดกรอบแนวทางหรือลักษณะโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558และข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2560 ซึ่งในปีนี้ยอมรับว่าดีใจที่มีเสียงชื่นชมการทำงานทั้งของเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุน ภาคีเครือข่ายขยายเพิ่มมากขึ้นรวมถึงผู้ขอรับทุนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแต่ละปีนั้น จะมีกระบวนการพิจารณาประกอบด้วยกลไกหลัก 3 ส่วนด้วยกัน คือ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะแต่งตั้งขึ้น โดยในปีนี้มีนายสมชาย เจริญอำนวยสุข เป็นประธานอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ และมีอนุกรรมการเป็นองค์ประกอบทำหน้าที่ในการพิจารณาหรือกลั่นกรองโครงการและกิจกรรม

“เนื่องจากโครงการที่เสนอเข้ามาในแต่ละปีมีจำนวนมาก คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น โดยคณะทำงานจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับของสังคม เมื่อคณะทำงานพิจารณาเบื้องต้นแล้ว ก็จะเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองในรอบสุดท้าย จากนั้นจึงเสนอให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พิจารณาอนุมัติ และนำเสนอให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รับทราบ”

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ให้ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการสบายใจได้ว่า กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการจะเป็นไปด้วยความเปิดเผย โปร่งใสชัดเจน ผ่านกลไกทั้งคณะทำงานและคณะอนุกรรมการ สำหรับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเรื่องหนังรักชาตินั้น ขอเรียนให้ทุกท่านสบายใจว่าคณะกรรมการกองทุนฯ กำหนดประเด็นนี้ขึ้นมา โดยไม่มีนัยยะทางการเมืองใดๆ แอบแฝง เพียงแต่เห็นว่าประเด็นดังกล่าว มีความสำคัญกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สังคมไทยมีความแตกต่างทางความคิดค่อนข้างสูง

“สิ่งที่กองทุนต้องการคือ ต้องการคนที่เป็นมืออาชีพ คนที่มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ หรือมีทักษะในการสร้างภาพยนตร์ที่ทำให้คนไทยทุกกลุ่มมีความรู้สึกร่วมกันได้ และทำให้คนเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่ทำให้คนทะเลาะกัน เราจึงขอเชิญชวนบรรดานักคิดนักสร้างสรรค์ทั้งหลายมาขอทุนในประเด็นที่มีความท้าทาย ดังกล่าวนี้”

ด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ต่อจากนี้หลังจากปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลา 16.30 น.แล้ว ทางกองทุนจะใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อส่งต่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ก่อนที่อนุกรรมการฯ จะส่งต่อให้คณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมก่อนนำเสนอเพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ และรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อทราบ และจะประกาศผลการอนุมัติโครงการ และทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนซึ่งคาดว่าไม่น่าเกินเดือนพฤษภาคม 2564

Related Posts

Send this to a friend