KNOWLEDGE

เดินหน้า “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 64” รุ่นที่ 3 ผุดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รองรับสังคมสูงวัย

รองรับสังคมสูงวัย ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและยกระดับการศึกษาสายอาชีพ เพิ่มโอกาสเด็กยากจน เรียนดี

นางปัทมา วีระวานิช อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า คุณภาพของโครงการที่เสนอเข้ามา มีความชัดเจนและส่งผลถึงผลผลิตมากขึ้น โดยโฟกัสที่ตัวนักศึกษาที่จะจบไปอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งทุนจาก กสศ.จะมาช่วยดูแลนักศึกษาที่ขาดโอกาส เพราะประเทศไทยยังมีปัญหาความยากจน ต้องหาทางคัดกรองเด็กที่ยากจนจริงๆ มาให้ได้และเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะร่วมกันภายใต้กระบวนการที่ กสศ.รวมไว้ก็จะถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ขาดโอกาสมากที่สุด

นางปัทมา วีระวานิช อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา กสศ. กล่าวว่า ปัจจุบันกสศ. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อดำเนินโครงการฯร่วมกันกับสถานศึกษาในสังกัดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการระยะเวลา 12  ปี โดยตั้งเป้าดูแลนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจนจบ 5 รุ่น เน้นที่นักเรียนมัธยมศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ที่มีความยากจน 20% ล่างสุดของประเทศ เนื่องจากข้อมูลประเทศไทยมีเด็กเกิดปีละ 7 แสนคน ในจำนวนนี้พบว่ามี 20% เป็นคนที่จนที่สุดของประเทศ และในจำนวนนี้ มีเพียง 5% หรือประมาณ 8,000 คน ที่มีโอกาสเรียนสูงกว่าระดับม.6 ดังนั้นโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จึงมุ่งส่งเสริมการศึกษาต่อที่เน้นในสายอาชีพที่สำคัญของประเทศที่มีความต้องการกำลังคน โดยจะมอบทุนจำนวน 2,500 ทุนต่อปี ซึ่งนอกจากการสร้างโอกาสให้เด็กยากจนแล้ว ทุนนี้ยังสนับสนุนทุนให้แก่สถานศึกษาที่ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเรื่องการยกระดับระบบการศึกษาสายอาชีพ เกิดเป็นต้นแบบและประเทศจะเข้มแข็งจากการที่มีกำลังคนในสายอาชีพเพิ่มขึ้น

น.ส.ธันว์ธิดา กล่าวว่า สำหรับการขอรับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 มี 2 แบบ คือ ทุน 5 ปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ม.3 ได้เรียนปวช. ต่อเนื่องปวส.  และ ทุน 1-2 ปี เพื่อส่งเสริมนักเรียน ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ได้เรียนต่อระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  1 ปี โดย สถาบันการศึกษาสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งได้หรือจะเสนอมาทั้ง 2 แบบก็ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของสถานศึกษาที่สามารถส่งโครงการเข้ามานั้นมี 4 ส่วนสำคัญ คือ

1. เป็นสถานศึกษาที่มีการเปิดสอนระดับปวช. ปวส. และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลทั่วประเทศ

2. มีความพร้อมและสนใจอยากทำงานเรื่องนี้กับกสศ.จริงๆ มีผู้บริหารโครงการ คณะทำงานที่ชัดเจนสามารถดูแลนักศึกษาทุนได้จนจบหลักสูตร

3. เป็นสถานศึกษาที่ทำงานกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม มีการบูรณาการการเรียนรู้การทำงานนำไปสู่การพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานให้แก่นักศึกษา

4. ถ้าเป็นสถานศึกษาที่มีโครงการผลิตบุคลากรให้กับผู้ประกอบการตามมาตรฐาน และมีการประกันการมีงานทำของผู้ได้รับทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา กสศ.

สำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการสถานศึกษาสายอาชีพต้องยื่นผ่านระบบออนไลน์ทาง https://eefinnovet.com/ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 ธันวาคม 2563

“โครงการฯ นี้เราต้องการพัฒนาให้เกิดรูปแบบสร้างโอกาสและการจัดการศึกษาสายอาชีพที่มีประสิทธิภาพ (Model) พัฒนาให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาต้นแบบ และมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาสายอาชีพของประเทศ อย่างโครงการที่ทำมาแล้ว 2 ปี มี 66 สถาบัน ใน 40 จังหวัด เข้าร่วมมีนักศึกษายากจนที่ได้รับทุนกว่า 4,700 คน โดยมีภูมิลำเนามาจาก 74 จังหวัดทั่วประเทศ และจะเป็นคนแรกของครอบครัวที่เรียนสูงกว่า ม. 6 และด้านหลักสูตรพบว่ามีหลักสูตรใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล เกษตรนวัตกรรม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ในปีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนสายสุขภาพที่มีความต้องการ และรองรับสังคมผู้สูงวัย ได้เปิดรับหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลด้วย ในส่วนคุณสมบัตินักเรียนทุน ต้องมี 2 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส  2. มีศักยภาพในการเรียนจนจบโดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป หรือมีความสามารถพิเศษการสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในสาขาที่เปิดรับ โดยนักเรียนที่สนใจสามารถเข้าไปแสดงความจำนงสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ กสศ. ซึ่งเมื่อการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาสายอาชีพที่จะเข้าร่วมโครงการ แล้ว กสศ. จะแจ้งรายชื่อสถานศึกษาและสาขาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้แก่นักเรียนผู้สมัคร และส่งรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ให้สถานศึกษาข้างต้นพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาทุนต่อไป โดยถือเป็นอีกช่องทางการสมัครให้นักเรียนเพิ่มเติม นอกจากนี้ กสศ. อยู่ระหว่างการพัฒนาความร่วมมือกับทางผู้ประกอบการเอกชนต่างๆซึ่งอาจจะมีทุนการศึกษาอื่นๆรองรับเพิ่มเติมได้ด้วย” น.ส.ธันว์ธิดา กล่าว

Related Posts

Send this to a friend