KNOWLEDGE

เตรียมทหารตบเท้าก้าวเข้าสู่มืออาชีพ Digital Literacy 587 นาย พัฒนาทักษะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) มอบประกาศนียบัตร มาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) หลังโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยพลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 587 นาย มีหม่อมหลวงพัชรภากรเทวกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นาย นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนัก บค.3 (สคช.) และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้ด้วย

พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร กล่าวย้ำว่าการใช้ดิจิทัลเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นเรื่องที่ดีที่ สคช. จัดทำมาตรฐานอาชีพนี้ เพราะนักเรียนเตรียมทหารจะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพที่จะนำมาตรฐานการใช้ดิจิทัล ไปใช้ได้ในอนาคต เพราะทุกอย่างล้วนมีเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น

นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินการ ของรัฐบาลตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่าน ทางดิจิทัล เพื่อร่วมเร่งขับเคลื่อนไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งจะทำให้นักเรียนเตรียมทหารปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นตท.ศิวกร ควรประดิษฐ์ นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 ยอมรับว่ารู้สึกภูมิใจที่ผ่านการประเมิน และได้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ เพราะการประเมินทำให้เพิ่มทักษะ ที่สามารถนำไปต่อยอดในการเรียน ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถต่อยอดการทำงานในอาชีพทหารได้ในอนาคต เช่นเดียวกับ นตท.ฐิติพงศ์ สอนวงษ์ นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 ที่ภูมิใจกับการผ่านการประเมินการใช้ดิจิทัล และได้ก้าวเข้าสู่การเป็นมืออาชีพในด้านการใช้ดิจิทัลกับ สคช. โดยเฉพาะการประเมินที่เกิดขึ้นทำให้เขารู้เทคนิคการใช้ระบบดิจิทัลหลายอย่างที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน จึงทำให้เขาได้เรียนรู้และทำเป็น ทั้งยังสามารถสอนบุคคลอื่นให้เรียนรู้ได้ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล สร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับนักเรียนเตรียมทหาร จำนวน 788 นาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ปรับตัวให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของนักเรียน- เตรียมทหารให้ได้ตามมาตรฐานสากล และรองรับการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล (Digital-Transformation) ไปสู่โรงเรียนเตรียมทหารดิจิทัลที่สมาร์ตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

Related Posts

Send this to a friend