KNOWLEDGE

รามคำแหงเปิดรับนักศึกษาใหม่ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค 23 จังหวัด

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2565 ทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (23 จังหวัด) โดยสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ https://iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ – 3 กรกฎาคม 65 หรือสมัครทางไปรษณีย์ – 20 มิถุนายน 65 ส่วนการสมัครด้วยตนเอง แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรก 27 – 30 พ.ค. 65 และช่วงที่ 2 ระหว่าง 30 มิ.ย. – 3 ก.ค. 65

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ปรับลดค่าเทียบโอนหน่วยกิตลงครึ่งหนึ่ง สำหรับผู้สมัครนักศึกษาใหม่ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย ใน 9 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รวมทั้งเปิดรับนักเรียนม.ปลาย เข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ม.รามคำแหง (หัวหมาก) และที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง โทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24, www.ru.ac.th หรือที่ Facebook : PR Ramkhamhaeng University , Facebook: สวป.ม.รามคำแหง

Related Posts

Send this to a friend