KNOWLEDGE

แอสตร้าเซนเนก้า สานต่อโครงการ Young Health Programme ส่งเสริมสู่นักสื่อสารด้านสุขภาพ

แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ร่วมกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย สานต่อโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน หรือ Young Health Programme (YHP) เป็นปีที่ 4 ผ่านการให้ความรู้และพัฒนาแกนนำเยาวชน เพื่อให้เรียนรู้ถึงปัญหาสุขภาพ สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนร่วมรุ่นและเยาวชนรุ่นต่อไปเกี่ยวกับภัยของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

โครงการ Young Health Programme เริ่มดำเนินงานเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2562 ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี สร้างเกราะความรู้ด้านการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคทางเดินหายใจ ให้แก่เด็กและเยาวชนอายุ 10-24 ปี พร้อมผลการดำเนินงานด้วยการสื่อสารไปยังสมาชิกในชุมชนได้โดยตรง กว่า 78,000 คน รวมถึงผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อมในสังคมอีกกว่า 4.8 ล้านคน

ตลอดระยะเวลาของโครงการ มีการจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาแกนนำเยาวชนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมและการป้องกันตัวเองจากปัญหาสุขภาพ อาทิ อันตรายของการดื่มสุรา สูบบุหรี่ การเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ และการสร้างสภาวะทางอารมณ์ให้แข็งแรงอยู่เสมอ ให้กับสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน มหาวิทยาลัย และชุมชน โดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา โครงการยังจัดกิจกรรมบ่มเพาะแกนนำระดับอุดมศึกษาจำนวน 45 คนจาก 8 สถาบัน เพื่อเป็น Young Health Influencer รวมถึงสร้างแกนนำนักเรียนอีกกว่า 170 คน

ล่าสุด เนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก โครงการ Young Health Programme ยังจัดกิจกรรม “ไม่สูบ ไม่เสี่ยง” แก่นักเรียนจำนวนกว่า 90 คน ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ สร้างความตระหนักรู้ พร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และเสริมความเข้าใจแก่เยาวชนถึงอันตรายของบุหรี่ที่กระทบสุขภาพต่อทั้งผู้สูบและผู้ได้รับควัน

Related Posts

Send this to a friend