KNOWLEDGE

อาร์เอส กรุ๊ป จับมือ จุฬาฯ เปิดหลักสูตร ‘Entertainmerce’เพิ่มทักษะให้พร้อมสู่การทำงานโลกยุค AI

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป โดย คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร องค์ความรู้นวัตกรรมทางธุรกิจ ‘Entertainmerce ‘ ติดอาวุธทางความคิดให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเยาวชนแห่งอนาคตให้เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกยุคเอไอการทำงานอย่างมืออาชีพ

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อาร์เอส พร้อมแล้วที่จะนำองค์ความรู้ที่มีถ่ายทอดให้กับนิสิตนักศึกษา โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตร องค์ความรู้นวัตกรรมทางธุรกิจ ‘Entertainmerce’ ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะกำลังคน ตอบโจทย์การทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้นิสิตมีความสามารถในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต”

ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “การลงนามในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการทำข้อตกลงระหว่างสององค์กร แต่เป็นความมุ่งมั่นในการพัฒนา เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะความสามารถ ในการเชื่อมโยง ความรอบรู้ ความฉลาด ในมหาวิทยาลัย มาผสมผสานกับประสบการณ์จริง ที่จะได้จาก อาร์เอส กรุ๊ป การสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ในครั้งนี้จะสามารถสร้างเยาวชนให้สามารถก้าวสู่ยุคเอไอและทำงานได้อย่างเต็มภาคภูมิ”

ทั้งนี้ อาร์เอส กรุ๊ป และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้นวัตกรรมทางธุรกิจ ‘Entertainmerce’ หลักสูตรนี้ได้รวบรวมความรู้ด้าน Entertainmerce ที่ครอบคลุมทั้งธุรกิจมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ และธุรกิจคอมเมิร์ซ กลยุทธ์ด้านต่างๆ ในยุคเอไอ เช่น การสร้างแบรนด์ การตลาด การลงทุนและการจัดการความเสี่ยง การเงินและการบัญชี การบริหารทรัพยากรบุคคล Onsite Workshop ของการเขียนแผนกลยุทธ์ โดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ จะได้มีโอกาสนำเสนอผลงานให้ทีมผู้บริหาร อาร์เอส กรุ๊ป และคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะจัดเปิดสอนให้เป็นหนึ่งในหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป (GenEd) สำหรับนิสิตจุฬาฯ ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ในภาคการศึกษา 2567

Related Posts

Send this to a friend