KNOWLEDGE

เปิดประวัติว่าที่ผู้อำนวยการ สวทช. คนใหม่ ‘ชูกิจ ลิมปิจำนงค์’ นักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของโลก

เปิดประวัติว่าที่ผู้อำนวยการ สวทช. คนใหม่ ‘ชูกิจ ลิมปิจำนงค์’ นักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของโลก มีชื่อขึ้นทำเนียบ World’s Top 2% Scientists

จากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) คัดเลือกและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คนใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการสรรหา ผอ.สวทช. เสนอให้ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ เป็น ผอ.สวทช. คนต่อไป เพื่อทำหน้าที่ต่อจาก ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ซึ่งจะครบวาระตำแหน่ง 3 ปี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เปิดเผยว่า การพิจารณาของบอร์ด กวทช. ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศจากทั้งภาครัฐและเอกชนได้พิจารณาอย่างโปร่งใส เที่ยงธรรม ถี่ถ้วนรอบคอบทุกด้าน รวมถึงเอกสารข้อมูลจากทุกแหล่ง อีกทั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ยังได้แจ้งถึงวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นและประสบการณ์ในการเป็นนักวิจัยและนักบริหารของ ศ.ดร.ชูกิจ ซึ่งหลังจากนี้จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ของ สวทช. เป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าเป็นการสรรหาคนนอก สวทช. มาเป็นผู้อำนวยการเป็นครั้งแรก สำหรับประวัติศ.ดร.ชูกิจ นั้น เป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของโลก มีชื่ออยู่ในทำเนียบ World’s Top 2% Scientists ซึ่งจัดอันดับโดย Stanford University และ ยังได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ ก่อนอายุ 35 ด้วย

ศ.ดร.ชูกิจ เคยเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ จาก Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทำงานในศูนย์วิจัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา คือที่ National Renewable Energy Lab. (NREL), Oak Ridge National Lab (ORNL) และมีประสบการณ์ทำงานในศูนย์วิจัยของบริษัทเอกชน Xerox Palo Alto Research Center (PARC) ที่ Silicon Valley อีกด้วย

สำหรับการทำงานในประเทศไทย ศ.ดร.ชูกิจ ได้เริ่มงานเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผลงานวิจัยจนได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางฟิสิกส์คำนวนและทฤษฎี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP Center) และ เป็นนายกสมาคมฟิสิกส์ไทย พร้อมทั้งเป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานร่วมวิจัย มทส.-นาโนเทค-สซ. เพื่อการใช้แสงซินโครตรอน ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการสร้าง สถานีทดลอง SUT-NANOTEC-SLRI Beamline เป็นสถานีทดลอง Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy อย่างไรก็ตามศ.ดร.ชูกิจ ยัง ได้รับการยอมรับด้านการวิจัยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ มีผลงานการตีพิมพ์งานวิจัยโดดเด่นที่ปรากฏในฐานข้อมูล Web of Science จำนวนกว่า 100 เรื่อง ได้รับการอ้างถึงรวมแล้วกว่า 7,000 ครั้ง และมีค่า h-index = 40 ซึ่งผลงานวิจัยหลายเรื่องได้สร้างผลกระทบในการพัฒนาวัสดุสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันศ.ดร.ชูกิจ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีผลงานโดดเด่นในวาระการทำงานหลายเรื่อง เช่น 1.เป็นแกนหลักในการผลักดันให้มีโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (KOSEN) ซึ่งเป็นการนำการพัฒนาวิศวกรนักปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาของญี่ปุ่นมาใช้ โดยโครงการผ่าน ครม. ในงบประมาณโครงการ 4,700 ล้านบาท มีการเจรจาร่วมมือกับสถาบัน National Institute of Technology ของญี่ปุ่น และ JICA ในการร่วมสนับสนุน 2.การนำเทคโนโลยีการอบรมครูออนไลน์ มาอบรมครูทั่วประเทศในด้าน Coding ร่วมกับ สพฐ. ทำให้อบรมครูได้มากกว่า 200,000 คน และ3.การแปลงหนังสือเรียนเป็นคลิปเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี ที่ครบสมบูรณ์ทุกระดับทั้งประถมและมัธยม โดยเปิดให้ ครู นักเรียนและ ผู้ปกครองจากทั่วประเทศเข้าถึงได้ฟรีทั้งทาง YouTube และ Facebook เป็นครั้งแรก

Related Posts

Send this to a friend