KNOWLEDGE

“สาธิตเกษตร อินเตอร์” ร่วมต่อยอดเงินอุดหนุนรายหัวเรียนฟรี 15 ปีครอบครัว นร.ร่วมบริจาคให้ กสศ. ช่วยเด็กยากจนด้อยโอกาส

รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษานานาชาติในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยถึงโครงการบริจาคเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนมาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ว่า โครงการดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อครั้งที่เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ภาคปกติ ได้เคยรณรงค์ให้นักเรียน ผู้ปกครองเห็นว่ายังมีเด็กอีกกลุ่มที่ยังขาดแคลนด้อยโอกาสอีกจำนวนมาก ในครั้งนั้นมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจและได้ร่วมบริจาคเงินมานับล้านบาท

และในปีนี้ตรงกับการฉลองครบรอบ 25 ปี ของการจัดตั้งโครงการนานาชาติ จึงได้เชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการบริจาคสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี ที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ด้วยความสมัครใจตามระเบียบของโครงการฯ เพื่อนำไปสนับสนุนความเสมอภาคและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษตามรายชื่อของ กสศ.

รศ.ดร.ดารณี กล่าวต่อไปว่า ในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 มีผู้ปกครองกว่า 90% จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 400 คน ยินดีร่วมบริจาคเงินเข้าร่วมกองทุน กสศ. รวมเป็นเงินกว่า 150,000 บาท โดยโครงการดังกล่าวเรามีเป้าหมายสำคัญที่ต้องการสร้างจิตสำนึกของการแบ่งปัน การให้ และการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้เด็กสาธิตเกษตรมีจิตใจอ่อนโยน พร้อมแบ่งปันในเรื่องต่างๆ ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะเงินเท่านั้น

รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษานานาชาติในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)

“การที่มีกองทุน กสศ. จะช่วยให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เด็กและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า เงินบริจาคจะถูกนำไปช่วยเด็กยากจนด้อยโอกาสในแต่ละพื้นที่ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และยังสามารถติดตามผลการช่วยเหลือเป็นรายบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง เพราะ กสศ. มีกลไกเครือข่ายการทำงานกับสถานศึกษา พร้อมทั้งมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยที่ช่วยให้การบริหารจัดการเงินบริจาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสตรวจสอบได้” รศ.ดร.ดารณี กล่าว

ศ.ดร.นพดล ร่มโพธิ์ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

ด้าน ศ.ดร.นพดล ร่มโพธิ์ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ที่ร่วมบริจาค กล่าวว่า ยังมีเด็กจำนวนมากที่มีความรู้ความสามารถแต่ขาดโอกาส ทั้งเรื่องเงิน สภาพความเป็นอยู่ เป็นเรื่องน่าเสียดาย ถ้าเด็กต้องออกจากระบบการศึกษาไป ฉะนั้นถ้าเรามีโอกาส หรือเป็นส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ดี เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้น การที่เราบริจาคเงินของรัฐบาลที่จัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้นักเรียนทุกคนนั้น ซึ่งได้นำมาบริจาคให้กับเด็กนักเรียนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดโอกาสเป็นเจตนารมณ์ที่น่าส่งเสริมเป็นอย่างมาก ถึงเงินตรงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่เมื่อเทียบกับการสร้างโอกาสให้แก่เด็กที่มีภาระครอบครัวจนไม่ได้เรียน ถือเป็นการช่วยเหลือพวกเขาได้เป็นอย่างดี ซึ่งเชื่อว่ามีเด็กหลายคนที่อยากเรียนหนังสือ แต่ต้องมีภาระทางครอบครัว หากเราไปสนับสนุนให้เด็กทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี จะทำให้หลุดจากวงจรยากจน และต้องให้มีการศึกษา

อยากเชิญชวนโรงเรียนที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินอุดหนุนนักเรียนและสถานศึกษาของรัฐบาลตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี สามารถบริจาคให้กับ กสศ. ได้ เนื่องจากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะรัฐหรือเอกชน ต้องมาร่วมมือกันยกระดับคนที่เข้าไม่ถึงการศึกษา ซึ่งเชื่อว่าคุณภาพเด็กจะดีขึ้น อย่าให้ใครออกจากการศึกษาเพราะเหตุผลทางการเงิน

นางอัญชลีพร กุสุมภ์ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

นางอัญชลีพร กุสุมภ์ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ที่ร่วมบริจาค กล่าวว่า ดีใจที่รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะมาจากครอบครัวฐานะดีหรือไม่ดี แต่ก็ต้องยอมรับว่าความต้องการของคน หรือสถานะมีความต่างกันอยู่ทำให้เงินจากรัฐบาลมีความสำคัญ และจำเป็นสำหรับแต่ละครอบครัวต่างกัน บางครอบครัวอาจสำคัญมาก แต่บางครอบครัวอาจหมายถึงอาหารทานเล่นหนึ่งมื้อ อย่างครอบครัวของตนไม่ได้เป็นครอบครัวที่มีเงินเหลือเฟือ แต่เงินอุดหนุนรายหัวที่ได้รับจากรัฐบาลนั้น ทางครอบครัวเลือกนำมาบริจาค เนื่องจากคิดว่าน่าจะช่วยเด็กๆ กลุ่มที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ ดังนั้นทุกครั้งที่รู้ว่าโรงเรียนบริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬาแก่เด็กต่างจังหวัด เด็กด้อยโอกาสเป็นเรื่องที่ดี และมีความหมายกับครูและเด็ก เพราะถือเป็นการเปิดโลก ทำให้การศึกษาก้าวไกลมาก ที่สำคัญยังทำให้เด็กได้เห็นสถานะสังคมว่ามีเท่ากันหรือไม่และทำให้เขารู้ว่าทำไมต้องให้ และการให้การศึกษาเป็นการให้ที่มีผลต่อจิตใจและเห็นผลเป็นรูปธรรม

Related Posts

Send this to a friend