EVENT

ตัวแทนเยาวชนจาก 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศ ฯ

วันนี้ (16 ส.ค. 65) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศ เพื่อการป้องกันยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Youth Network on Drugs Prevention Program) พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้แทนเยาวชนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย

นายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า เครือข่ายเยาวชนเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่มีความสำคัญในการพัฒนา ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม เนื่องจากเยาวชนเป็นวัยที่มีพลังสร้างสรรค์ มีศักยภาพ หากได้รับการพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย จะเป็นคนไกลสำคัญในการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดของประเทศให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวิชัย กล่าวว่า โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านป้องกันยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนในช่วงอายุ 18-23 ปี เข้ารับอบรมและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางป้องกันยาเสพติดในมุมมองของเยาวชนแต่ละประเทศ ที่มาของโครงการคือต้องการส่งเสริมพลังของเยาวชนต่อปัญหาของยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เป็นหนึ่งในในพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและอนาคตต่อไป

เลขาธิการ ป.ป.ส. ระบุว่า คดีจับกุมยาเสพติดบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ที่ผ่านมา มีมากกว่า 300,000 คดี ตอนนี้ลดลง 1 ใน 3 เหลือประมาณ 200,000 คดีต่อปี และจำนวนผู้ที่ถูกจับลดลงไป 1 ใน 3 เช่นกัน ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้น

ทั้งนี้ แนวทางของรัฐบาลโดยเน้นย้ำในการให้ความสำคัญ กับกลุ่มเยาวชนทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ในการป้องกันยาเสพติด ให้กับเยาวชนเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ของยาเสพติดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Related Posts

Send this to a friend