EVENT

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จับมือ ไทยออยล์ มอบความรู้สู่อนาคต

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด (TES) ในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ ในสถาบันต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิต นักศึกษา มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่างๆ ที่พร้อมต่อการทำงานเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ภาคธุรกิจ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป

จากแนวคิดและนโยบายที่คล้ายคลึงกันของทั้งสองบริษัท ทำให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการกับ 9 สาขา ในระดับบัณฑิตศึกษา นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ 6 สถาบัน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในโอกาสนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (Memorandum of Cooperation: MOC) เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีนายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย และนายวิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารศักยภาพองค์กร ลงนามร่วมกัน

Related Posts

Send this to a friend