EVENT

คณะแพทย์รามาฯ เปิดโครงการ ค่ายสำหรับเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิด ครั้งที่ 2

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโครงการ “ค่ายสำหรับเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิด ครั้งที่ 2” ภายใต้แนวคิด “Blooming the Blue Babies” หัวใจใสใส…ไม่สิ้นสุด เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้คำแนะนำดูแลโรคหัวใจแต่กำเนิด เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

ผศ. ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงที่มาของมูลนิธิบ้านร่วมทางฝัน และการสนับสนุนการจัดค่ายสำหรับเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิด ครั้งที่ 2 ว่า “เป็นเวลา 14 ปี ที่มูลนิธิร่วมทางฝัน ได้วางรากฐานธุรกิจเพื่อการกุศลอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด ‘อยู่เพื่อให้’ ซึ่งมีจุดริเริ่มมาจากผู้ก่อตั้งบริษัท คือคุณพ่อ ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ที่ต้องการคืนกำไรสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยเริ่มโครงการที่อยู่อาศัย ภายใต้ชื่อโครงการ ‘บ้านร่วมทางฝัน’ มอบกำไรทั้งหมดจากการจำหน่ายโครงการดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลตํารวจ โรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยเริ่มโครงการแรกเมื่อปี 2548 และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันพัฒนามาแล้ว 3 โครงการ และได้บริจาคเงินไปกว่า 130 ล้านบาท”

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่มอบให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนโครงการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำเนิดอย่างครอบคลุม ตั้งแต่โครงการสนับสนุนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ฝึกหัดเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติที่จัดในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถในการคัดกรอง การวินิจฉัยโรคหัวใจแต่กำเนิดตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดา การทำหัตถการรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิดโดยการสวนหัวใจ เพื่อลดจำนวนการผ่าตัดหัวใจลง รวมไปถึง โครงการลิ้นหัวใจเทียม (Melody Value) และโครงการขยายหลอดเลือดตีบ และการจัดค่ายเพื่อดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด (Congenital Cardiac Care Camp ) ที่มุ่งหวังให้ความรู้พื้นฐานผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคหัวใจที่เป็น และการปฏิบัติตัว เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติ ไปโรงเรียน ทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ได้ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นด้วย

ด้าน ศ. พญ. อลิสา ลิ้มสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าโครงการโรคหัวใจแต่กำเนิด โรงพยาบาลรามาธิบดี เผยว่า “ปัจจุบัน ประเทศไทยมีอัตราการคลอดประมาณ 700,000 รายต่อปี โดยทารก 1% หรือประมาณ 7,000 รายต่อปี จะมีความผิดปกติที่โครงสร้างหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคหัวใจแต่กำเนิด โดยหนึ่งในสี่ของกลุ่มที่มีโรคหัวใจแต่กำเนิดนั้นจะต้องรับการผ่าตัดหรือการรักษาด้วยการสวนหัวใจ และคนไข้ส่วนหนึ่งต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่องอาจจะมีการผ่าตัดหลายครั้ง”

Related Posts

Send this to a friend