ENVIRONMENT

ภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน ร่วมใจขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อยอดเปิดโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่หมู่เกาะสีชัง”

จากความสำเร็จในโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง 80,000 กิ่ง ที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้า” ที่ผ่านมา บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมพันธมิตรเริ่มต้น 5 องค์กร ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กองทัพเรือ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. วีนิไทย สามารถขยายความร่วมมือในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับพันธมิตรอีก 2 องค์กร ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการและสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปยังทุกจังหวัดติดทะเลทั่วประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ชุมชน ในการดำเนินการปลูก ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งทรัพยากรท้องถิ่นของตน สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธี ลงนามความร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลเกาะสีชัง สถาบันวิจัยทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยความอุปถัมภ์ของบมจ.วีนิไทย และบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมพิธีเปิดโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่หมู่เกาะสีชัง” ณ พระจุฑาธุชราชฐาน อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารจากองค์กรพันธมิตร ได้แก่ นายฮิโรอากิ ซาโนะ กรรมการผู้จัดการ บมจ.วีนิไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา เคยพุดซา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะสีชัง นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง  นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๑ นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ดร.ชุตาพา คุณสุข อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ ประธานมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยความอุปถัมภ์ของบมจ.วีนิไทย นายนวธร ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาลตำบล เกาะสีชัง และนายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.วีนิไทย ร่วมงาน

“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการวีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่หมู่เกาะสีชัง” นี้ จะเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนและภาคเอกชนในการช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในอนาคตเพื่อเป็นแหล่งอาหาร แหล่งเรียนรู้ แหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ในเชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทย

Related Posts

Send this to a friend