ENVIRONMENT

ก.ทรัพย์ฯ เร่งตั้งกรม Climate Change รับมือภูมิอากาศโลก

ก.ทรัพย์ฯ เร่งตั้งกรม Climate Change รับมือการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศของโลก

วันนี้ (28 ก.ย. 65) นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดตั้งกรมเพื่อรองรับภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2565 โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างสาระสำคัญคำชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การทบทวนบทบาท ภารกิจภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งภารกิจของกระทรวงฯ หน่วยงานในสังกัด ตลอดจนภารกิจตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) , แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. 2558 – 2593) , การวิเคราะห์ Business Analysis และการวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นของการขอแบ่งส่วนราชการ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณา Roadmap การดำเนินงานจัดตั้งกรมเพื่อรองรับภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยเร่งดำเนินงานจัดตั้งกรมฯ ให้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ในวันที่ 1 ต.ค. 66 เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ควบคู่กับการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป

Related Posts

Send this to a friend