ENVIRONMENT

‘วราวุธ’ หนุนรัฐร่วมมือเครือข่าย ดูแล-ขยายพื้นที่ป่าชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

วันนี้ (24 พ.ค. 66) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมมอบโล่ ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาป่าชุมชน โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 68 จังหวัด เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

รมว.ทส. กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน

ปัจจุบันได้มีการบริหารจัดการป่าชุมชนควบคู่กับการผลักดันแนวนโยบายเรื่องป่าเศรษฐกิจ ส่งผลให้การปลูกต้นไม้ของไทยมีศักยภาพและปริมาณป่าเพิ่มมากขึ้น เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน การจะทำให้ป่าชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากเครือข่ายป่าชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ในการร่วมกันดูแลรักษาป่าชุมชนทุกแห่ง เพื่อให้สามารถขยายพื้นที่ป่าชุมชน สร้างความสมบูรณ์แก่ทรัพยากรธรรมชาติของไทยอย่างยั่งยืน

Related Posts

Send this to a friend