ENVIRONMENT

พบกระแจะทะเล เกยหาดหัวหิน

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก รับแจ้งพบสัตว์ทะเลขนาดเล็กมีลักษณะใสจำนวนมาก เกยชายหาดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผลการตรวจสอบพบว่า เป็นสัตว์ทะเลในกลุ่ม Salps หรือที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่า กระแจะทะเล มีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอกและมีวุ้นใส โดยทั่วไปจะมีความสูง 1-10 ซม. แพร่ขยายพันธุ์รวดเร็ว ไม่มีพิษ กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร ไม่พบการตายของสัตว์น้ำชนิดอื่นในพื้นที่ สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ ทราบว่า พบสัตว์ทะเลดังกล่าวจำนวนมากเกือบทุกปีในช่วงเข้าฤดูหนาว ส่วนที่พบว่ามาเกยบนหาด อาจมาจากลมมรสุมที่พัดเข้าหาฝั่ง

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น มีค่าอุณหภูมิน้ำ 33°C ค่าความเค็ม 24.0 ppt ค่าความเป็นกรด-ด่าง 8.5 ค่าระดับออกซิเจนละลายน้ำ 9.5 mg/l อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ

ส่วนสาเหตุที่พบสัตว์ทะเลกลุ่ม Salps จำนวนมากในครั้งนี้ ทีมวิจัยระบุว่า อาจมาจากสารอาหารที่ถูกชะล้างลงสู่ทะเล ประกอบกับการพัดพาของคลื่นลม ซึ่งทางศูนย์วิจัยจะติดตามเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสัตว์น้ำในพื้นที่

Related Posts

Send this to a friend