ENVIRONMENT

ทส. จัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก สร้างความตระหนักรู้ในการจัดการขยะให้ถูกวิธี ลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง

วันนี้ (22 เม.ย. 67) พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ เปิดงานเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ภายใต้แนวคิด “Planet vs. Plastics: ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร

ร.อ.รชฏ กล่าวว่า กิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก เป็นจุดเริ่มต้นของไทยที่มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับทุกพื้นที่ทั่วโลก เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแนวคิด “Planet vs. Plastics” มีความสอดคล้องกับ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561- 2573 ของไทย ที่มีเป้าหมายลดและเลิกใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ 100% ภายในปี 2570

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาคร และภาคีเครือข่าย ร่วมกันเก็บขยะป่าชายเลน พร้อมรวบรวมขยะพลาสติกกว่า 529.6 กิโลกรัม นำมาคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบขยะ และสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกในการจัดการขยะให้ถูกวิธี รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ระบบนิเวศของพื้นที่ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมพลังลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งผู้ประกอบการร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวก หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลกในครั้งนี้ ยังเป็นการจัดงานแบบ Net Zero Event ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน โดยเลือกชดเชยกับโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืน โครงการขนาดใหญ่ ในพื้นที่สวนป่าขุนแม่คำมี สวนป่าวังชิ้น สวนป่าแม่ยม-แม่แปง จังหวัดแพร่

Related Posts

Send this to a friend