ENVIRONMENT

‘พลเอกประวิตร’ ดัน กม.คุ้มครองวาฬบรูด้าจากกิจกรรมท่องเที่ยว อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

จากการประชุมมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองวาฬบรูด้าจากกิจกรรมท่องเที่ยวต่อไป และพิจารณา เรื่องการกำหนดสถานีสำรวจติดตามสถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเลประจำปีของประเทศไทย โดยได้สรุปการกำหนดสถานีสำรวจฯ จำนวน 128 สถานี

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย รวบรวมข้อมูลสถานการณ์สภาพปัญหาและผลกระทบจากการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า พร้อมทั้งจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองวาฬบรูด้าจากกิจกรรมท่องเที่ยว ให้เป็นกติกาที่มีผลบังคับตามกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในทุกมิติ ทั้งนี้ ขอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำรวจติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล นอกเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 80 สถานี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำรวจติดตามสถานภาพฯ ในเขตอุทยานฯ 48 สถานี พร้อมรวบรวมข้อมูลการสำรวจบรรจุในรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยประจำปีด้วย

Related Posts

Send this to a friend