ENVIRONMENT

เครือข่ายประชาชนคนรักระยอง เรียกร้องบังคับใช้มาตรการ-ออกกฎหมายเฉพาะ

สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ออกประกาศฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขต ต.มาบตาพุด ต.ห้วยโป่ง ต.เนินพระ และ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง , ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง และ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง รวมทั้งพื้นที่ทะเลภายในแนวเขต เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดำเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552

ผ่านมาแล้ว 13 ปี ปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ยังคงสูงเกินค่ามาตรฐานและสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ยังมีการอนุญาตให้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทั้งในและนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการขยายตัวของอุตสาหกรรมตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทำให้พื้นที่จังหวัดระยองนอกเขตควบคุมมลพิษ มีปัญหามลพิษเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มร้ายแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำหรับเหตุน้ำมันดิบรั่วไหลกลางทะเลบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมาก สะท้อนว่าการประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดมานานกว่า 13 ปี ยังไม่มีความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จ ตามที่มีแผนจะยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด และที่ผ่านมา ประชาชนไม่มีข้อมูลความก้าวหน้าของการแก้ปัญหารวมถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหามลพิษแต่อย่างใด

เครือข่ายประชาชนคนรักระยองจึงขอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในฐานะผู้ออกประกาศ ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วและเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบังคับใช้มาตรการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรม ปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เร่งรัดออกกฎหมายเฉพาะของเขตควบคุมมลพิษ เช่น การกำหนดแนวป้องกัน พื้นที่กันชน เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน และออกกฎหมายการรายงานการปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (PRTR) ซึ่งมีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาเขตควบคุมมลพิษ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่อาจแก้ไขให้กลับคืนดีได้ดังเดิม ตลอดจนสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษสะสมอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐจะต้องดำเนินการตามที่กล่าวมา

ภาพ: แฟ้มภาพ

Related Posts

Send this to a friend