ENVIRONMENT

SANOFI – SCGC – Cirplas รณรงค์ให้ผู้ป่วยคืนปากกาอินซูลิน นำไปรีไซเคิลต่อ

บริษัทซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด (SANOFI) ร่วมกับ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC) บริษัทเซอร์พลาส เทค จำกัด (Cirplas) เปิดตัวโครงการ “Sanofi Planet Care Upcycling Program คืนชีวิตใหม่ให้ปากกาอินซูลิน” จัดเก็บปากกาอินซูลินใช้แล้วนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมพฤติกรรม ‘เช็ก ถอด ทิ้ง’ รณรงค์ให้ผู้ป่วยเบาหวานส่งคืน นำร่องใน 6 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

นางสาวดาราวรรณ ลุยะพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจยา General Medicines ซาโนฟี่ ประเทศไทย กล่าวว่า ซาโนฟี่ทำงานกับประชาคมเบาหวานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ตลอดจนการใช้อินซูลินให้ถูกวิธี ในจำนวนผู้ป่วยเบาหวานประเทศไทยกว่า 5.2 ล้านคน ใช้ปากกาอินซูลินของซาโนฟี่กว่า 800,000 ด้ามต่อปี เทียบเป็นปริมาณขยะพลาสติก 17 ตัน ซาโนฟี่จึงรณรงค์การแยกเข็ม และจัดเก็บปากกาอินซูลินใช้แล้วเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่ามากขึ้น

ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม SCGC กล่าวว่า ปากกาอินซูลินใช้แล้ว เป็นขยะทางการแพทย์ที่มีปริมาณมหาศาล และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี หากทิ้งอย่างไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคในชุมชน SCGC จึงนำความรู้ด้านนวัตกรรม Green Polymer มารีไซเคิลเปลี่ยนพลาสติกจากปากกาอินซูลินใช้แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยี Advanced Recycling ส่งเสริมการทิ้งขยะทางการแพทย์ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเซอร์พลาส เทค จำกัด กล่าว Cirplas จะช่วยสนับสนุนดำเนินการจัดเก็บปากกาอินซูลินใช้แล้ว คัดแยก รวบรวม เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หวังว่าโครงการฯ นี้จะช่วยสร้างความตระหนักในวงกว้าง รวมถึงเป็นแรงจูงใจให้กับสังคมในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนต่อไป

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เบาหวานจัดเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่คนไทยเป็นกันมาก ปัจจุบันมีคนไทยเป็นโรคเบาหวานอยู่ประมาณ 5.2 ล้านคน และผู้ป่วยจำนวนหนึ่งใช้ยาฉีดอินซูลินมาช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งเมื่อใช้เสร็จแล้วก็จัดว่าเป็นขยะที่ต้องกำจัดให้ถูกวิธี การรณรงค์ตั้งกล่องรับคืนปากกาอินซูลินใช้แล้วในโรงพยาบาลเป็นเรื่องน่าชื่นชม สมาคมฯ เชื่อว่าการผนึกกำลังของทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันลดปัญหาการจัดการขยะและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม นับเป็นทางออกที่ดีในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า “กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงภัยจากโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย Smart Energy and Climate Action (SECA) : พลังงานอัจฉริยะและการดำเนินการที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ ซึ่งโครงการ Sanofi Planet Care Upcycling Program ตอบโจทย์การจัดการขยะอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ปากกาอินซูลินใช้แล้วเป็นหนึ่งในขยะทางการแพทย์ที่มีปริมาณมาก ซึ่งมีเพียง 13% เท่านั้นที่ได้รับการจัดเก็บและกำจัดอย่างถูกวิธี ที่เหลือเป็นขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปนเปื้อนลงในดิน แหล่งน้ำ กระทบกับคุณภาพน้ำใช้อุปโภคบริโภค สุขภาพสัตว์น้ำ และย้อนกลับมาที่สุขภาพของเราเอง จึงต้องรณรงค์ให้กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะทางการแพทย์อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

Related Posts

Send this to a friend