ENVIRONMENT

กรมโรงงานฯ เตรียมสั่งปรับ 2 แสน โรงงานปล่อยน้ำเสียลงคลองแสนแสบ

วันนี้ (21 มี.ค. 65) นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวถึงกรณีที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เห็นชอบแผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ระยะเวลา 11 ปี (พ.ศ.2564-2574) ซึ่งเป็นการบูรณาการงานร่วมกันของ 8 หน่วยงาน คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การจัดการน้ำเสีย กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ ว่า กรอ.ได้ร่วมกับ กทม. ตรวจสอบโรงงานบริเวณคลองแสนแสบ จำนวน 240 แห่ง ทั้งที่มีการระบายน้ำทิ้งและไม่มีการระบายน้ำทิ้ง พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งไปตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในพื้นที่ 21 เขต เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ดำเนินคดีกับโรงงานที่ระบายน้ำทิ้งเกินมาตรฐานและสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขทันที

จากการตรวจสอบโรงงานทั้ง 240 แห่ง พบโรงงาน 2 แห่ง ระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐาน คือ บริษัท มอลล์ อินเตอร์-พริ้นท์ จำกัด เขตสวนหลวง มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 9.3 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0) และค่าซีโอดี 414 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่ามาตรฐาน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร) และบริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด เขตลาดพร้าว มีค่าบีโอดี 2,216 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่ามาตรฐาน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่าซีโอดี 4,020 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่ามาตรฐาน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร) และค่าของแข็งแขวนลอย 125 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่ามาตรฐาน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร)

กรอ.ได้สั่งการให้ทั้ง 2 โรงงาน ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียทั้งหมด เมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จ กรอ. จะดำเนินการเก็บน้ำทิ้งเพื่อตรวจวัดวิเคราะห์อีกครั้ง และจะเร่งดำเนินคดีกับทั้ง 2 โรงงาน โดยมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

ล่าสุด กรอ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจโรงงานขนาดเล็ก (โรงงานจำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2) บริเวณคลองแสนแสบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกทม. โดยดำเนินการร่วมกับกทม.ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา ไปจนถึงวันที่ 5 เมษายนนี้ จำนวน 62 โรงงาน เพื่อให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่กทม. ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องในภารกิจการกำกับดูแลโรงงานที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ รวมถึงเพื่อให้คำแนะนำกับโรงงานให้สามารถประกอบกิจการโรงงานได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยผลการตรวจสอบโรงงานขนาดเล็กในเบื้องต้น พบว่าโรงงานปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ยังไม่พบการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองแสนแสบ แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกโรงงานยังคงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

Related Posts

Send this to a friend