ENVIRONMENT

บอร์ดสิ่งแวดล้อมฯ เห็นชอบอีไอเอ “โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา”

วันนี้ (3 ส.ค. 65) ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายที่สำคัญ ที่จะผลักดันการบริหารจัดการทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการบริหารจัดการทั้งในเชิงพื้นที่และในภาพรวมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่

การจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index : EPI) ของประเทศไทย (ร่าง) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 รวม 3 ฉบับ ออกไปอีก 2 ปี การปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการและคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2564 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565 – 2570)

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบรายงาน EIA จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเชื่อมถนนพรานนก – พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เพื่อลดปัญหาการจราจรและเพิ่มเติมโครงข่ายถนนสายหลักระหว่างกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ โครงการการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดสงขลาและพัทลุง และอำนวยความสะดวกทางด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา

ทั้งนี้ เจ้าของโครงการต้องดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการ และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

Related Posts

Send this to a friend