ENVIRONMENT

ติด GPS Collar ให้ช้างป่าแก่งกระจาน แก้ปัญหาช้างออกนอกพื้นที่อนุรักษ์

ชุดปฏิบัติการติดตามพฤติกรรมและการเคลื่อนที่ของช้างป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และชุดเฉพาะกิจจงอางศึก ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัว (GPS Collar) ให้แก่ช้างป่าในพื้นที่ดำเนินการ ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โดยติดอุปกรณ์ติดตามตัว (GPS Collar) ให้แก่ช้างป่าพลายบุญมี อายุประมาณ 40-45 ปี สูง 2.8 เมตร น้ำหนัก 4.5-4.8 ตัน และช้างป่าพลายบุญช่วย อายุประมาณ 45-50 ปี สูง 2.88 เมตร น้ำหนักประมาณ 5 ตัน ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์รบกวนประชาชน เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วฯ และเครือข่ายอาสาสมัครฯ ในการป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่าออกมาทำลายพืชผลและทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นิเวศวิทยาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบพฤติกรรมและลักษณะการเคลื่อนที่ตามฤดูกาล แหล่งอาหาร แหล่งรวมฝูง และขอบเขตการเคลื่อนที่ช้างป่าดังกล่าวสำหรับการอนุรักษ์

Related Posts

Send this to a friend