ENTERTAINMENT

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย จี้สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์ฯ เจรจาจัดรอบฉายเป็นธรรม

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ร่อนจดหมายเปิดผนึกจี้สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์ฯ เจรจาจัดรอบฉายเป็นธรรม ให้ภาพยนตร์คุณภาพมีโอกาสออกสู่สายตาผู้ชม

วันนี้ (7 มี.ค. 66 เผยแพร่จดหมายเปิดผนึก กรณีการจัดโรงและรอบฉายภาพยนตร์ไทย ที่ไม่เป็นธรรม ที่ตัดโอกาสของภาพยนตร์ไทยทำให้ผู้สร้างจำนวนมากไม่กล้าลงทุนในภาพยนตร์คุณภาพที่มีเนื้อหาหลากหลาย ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาแปลกใหม่ มีคุณภาพ ไม่ได้รับการจัดรอบฉายที่มากพอทำให้ภาพยนตร์ไทยมีเนื้อหาซ้ำซาก ไร้การพัฒนา ผู้ชมส่วนหนึ่งเสื่อมศรัทธากับภาพยนตร์ไทย จึงเรียกร้องถึงสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองหรือจัดสรรรอบฉายของภาพยนตร์ไทยให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นไปเพื่อนำเสนอภาพยนตร์ไทยคุณภาพออกสู่สายตาผู้ชม สร้างความหลากหลายในการชมภาพยนตร์ และเรียกร้องยังสื่อมวลชนนำเสนอประเด็นนี้สู่สาธารณะ โดยมีเนื้อหาในจดหมายเปิดผนึก ดังนี้

“สืบเนื่องจากมีประเด็นการจัดโรงและรอบฉายภาพยนตร์ไทยหลายครั้ง ล่าสุดคือเรื่อง ขุนพันธ์ 3 โดยปัญหาการจัดโรงและรอบฉายที่ไม่เป็นธรรม ตัดโอกาสของภาพยนตร์ไทย เป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นเรื่อยมา เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางในหมู่คนทำงานในวงการภาพยนตร์ไทย

เมื่อการสร้างภาพยนตร์ไม่อาจเป็นหลักประกันได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะมีโรงและรอบฉายที่มากเหมาะสมสำหรับการสร้างรายได้ให้กับภาพยนตร์ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้สร้างจำนวนมากไม่กล้าลงทุนในภาพยนตร์คุณภาพที่มีเนื้อหาหลากหลาย จนเป็นเหตุให้ผู้ชมจำนวนมากรู้สึกเสื่อมศรัทธากับภาพยนตร์ไทย เพราะมีเนื้อหาที่ซ้ำซาก ไร้การพัฒนา แต่ในขณะเดียวกัน ภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องที่มีเนื้อหาแปลกใหม่ มีคุณภาพ กลับได้รับการจัดโรงและรอบที่น้อยจนหมดโอกาสในการสร้างผู้ชมและรายได้

ทางสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ในฐานะคนทำหนัง ขอแสดงจุดยืนในการปกป้องผู้กำกับภาพยนตร์และคนทำงานที่ควรได้รับโอกาสในการเผยแพร่ผลงานอย่างเป็นธรรม ดังนี้

1.ขอให้สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองหรือจัดสรรรอบฉายของภาพยนตร์ไทยให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นไปเพื่อนำเสนอภาพยนตร์ไทยคุณภาพออกสู่สายตาผู้ชม สร้างความหลากหลายในการชมภาพยนตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ชมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวงการภาพยนตร์ไทยในระยะยาว

2.ขอให้สื่อมวลชนนำเสนอประเด็นปัญหานี้ให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจถึงปัญหาในวงการภาพยนตร์ไทย อันจะนำไปสู่การสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยขอเรียกร้องให้หนังไทยทุกเรื่องมีพื้นที่ฉายอย่างสมศักดิ์ศรี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายในวิกฤตการณ์ครั้งนี้

Related Posts

Send this to a friend