DEEPSOUTH

ส่องนิทรรศการ “สดับเสียงเงียบ: จดจำตากใบ 2547” ให้วัตถุพยานบอกเล่าความทรงจำ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุจังหวัดชายแดนใต้ จัดนิทรรศการ “สดับเสียงเงียบ: จดจำตากใบ 2547” เพื่อความเงียบได้เปล่งเสียง เพื่อถ้อยคำได้สื่อสาร และวัตถุพยานได้บอกเล่าเรื่องราว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้วัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด เพื่อไม่ให้อาชญากรรมของรัฐเกิดขึ้นซ้ำ

นิทรรศการ “สดับเสียงเงียบ: จดจำตากใบ 2547” มาจากการทำงานภาคสนามกับครอบครัวผู้เสียชีวิต สูญหาย และบาดเจ็บจากเหตุการณ์ตากใบ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ประสบการณ์และความทรงจำของผู้คนเหล่านี้สะท้อนความเงียบ ความคับข้องใจ ความกลัว และไร้สุ้มเสียงของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนความอยุติธรรม ความรุนแรง และความสามารถในการลอยนวลพ้นผิดของรัฐ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “สดับเสียงเงียบ: จดจำตากใบ 2547” ระหว่างวันที่ 9-14 มีนาคม 2566 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ตำหนักพรรณราย มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

Related Posts

Send this to a friend